Oppsøkte dommeren som hadde avsagt en dom som vedkommende var uenig i - lovanvendelse og straffutmåling

19.12.2003, 2003/673, straffesak, anke
straffeloven § 132 b første led bokstav b
A (advokat Sigurd Rønningen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)
Gussgard, Støle, Coward, Lund, Schei

Om kvelden julaften 2001 hadde domfelte gått inn i boligen til en dommer, som mange år tidligere hadde avsagt dom i en sak der domfelte ble gitt begrenset rett til samvær med sine barn. Han gikk ubedt inn i stuen, kastet en kopi av dommen på bordet og nektet å fjerne seg. Da han ble hentet av politiet ca. 45 minutter senere, dro han i duken på et dekket bord, slik at dekketøy falt i gulvet og to glass ble knust.

For "motarbeiding av rettsvesenet" straffes blant annet den som ved rettsstridig atferd gjengjelder en handling, et arbeid eller en tjeneste som "en aktør i rettsvesenet" har utført i forbindelse med en straffesak eller en sivil sak. Høyesterett bemerket at uttrykket "motarbeiding av rettsvesenet" bare er et navn på de handlinger som var straffbare etter bestemmelsen. Det innebærer ikke noe krav om hensikt. Selv om det må være vide grenser for hva dommere må tåle av mishagsytringer overfor avgjørelser, og forstyrrelser ved å bli kontaktet i denne forbindelse, fant Høyesterett det klart at domfelte hadde overtrådt disse grensene. Verken spørsmålsskriftet til lagretten eller lagmannsrettens bemerkninger i forbindelse med straffutmålingen tilsa at lovanvendelsen var uriktig. Lagmannsretten hadde ilagt en straff på fengsel i 24 dager. Selv om ubetinget fengselsstraff er utgangspunktet for overtredelse av straffeloven § 132a, også når det som her gjelder en overtredelse i nedre sjikt av det som rammes, jf. Rt. 2002 side 846, fant Høyesterett at straffen kunne gjøres betinget. Det ble lagt vekt på domfeltes subjektive forhold. Til tross for at han hadde rett til samvær, hadde han på gjerningstidspunktet ikke hatt samvær med sine barn på 10 år. Han hadde gått gjennom mange prosesser ved domstolene, og var preget av at han hadde opplevd nederlag og følt maktesløshet.
Til toppen