Straffutmåling - erverv/oppbevaring av narkotika

28.01.2003, 2002/1171 og 2002/1172, straffesaker, anker
Straffeloven § 162
1) A (advokat Nils Aga) og 2) B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)
Rieber-Mohn, STabel, Gussgard, Stang Lund og Aasland

Saken gjaldt straffutmåling ved erverv og oppbevaring av ca. 88 gram heroin for to domfelte. Sammen med en tredjemann hadde disse reist fra Bodø til Oslo for å kjøpe heroin. A finansierte kjøpet for egne penger, mens B sto for innkjøpet hos en kontakt i Oslo. Heroinen ble kjøpt for 65 000kroner. De ble pågrepet på toget under hjemturen.

I tingretten ble begge dømt til 3 års fengsel. Lagmannsretten forkastet ankene under dissens, idet et mindretall stemte for 2 år og 6 måneder for begge de domfelte. Høyesteretts flertall forkastet ankene. Riktignok er det spor av en mildere straffutmåling i saker hvor narkotikamisbrukere erverver og oppbevarer stoff til eget bruk. Men etter flertallets oppfatning gjelder ikke dette befatning med et så stort parti heroin som i denne sak. Heroinen hadde dessuten en høy renhetsgrad - 58 prosent. Spredningsfaren er da betydelig. Flertallet fant at den straff tingretten og lagmannsrettens flertall hadde utmålt var passende. Mindretallet - én dommer - fant som lagmannsrettens mindretall en straff av fengsel i 2 år og 6 måneder passende. Mindretallet la særlig vekt på at det var misbrukere som ervervet til eget bruk, og at én av dem var i den uvanlige posisjon at han kunne finansiere kjøpet med egne midler. Saken burde da ifølge mindretallet bedømmes på lignende måte som Rt. 1999 side 33.
Til toppen