Straffutmåling for kreditorbegunstigelse, forverring av formuesstilling ved ødsel levemåte og unnlatt skattetrekk

18.12.2003, 2003/945, straffesak, anke
straffeloven § 284, straffeloven § 285 første ledd, skattebetalingsloven § 51 nr. 1
A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig)
Stabel, Aasland, Coward, Støle, Schei

A, som hadde en gjeld på vel 2,5 millioner kroner, betalte en uke før han gikk personlig konkurs én av sine kreditorer vel 800 000 kroner, som innebar full nedbetaling av denne gjeldsposten. I samme tidsrom forbrukte han resten av de pengene hadde, 700 000 kroner, som var oppgjør på et leilighetssalg, på fyll og fest under en reise til Malmö og Hamburg. Han hadde videre, som daglig leder i en kiosk han eide, unnlatt å betale skattetrekk for ansatte i en tre-måneders periode. Han ble idømt fem måneders fengsel i tingretten, og lagmannsretten forkastet hans anke over straffutmålingen.

Høyesterett kom til at fengsel i fem måneder i utgangspunktet ikke var urimelig for ansvarsløse handlinger av denne karakter. Flertallet - tre dommere - kom likevel til at det i stedet burde idømmes samfunnsstraff i 150 timer, subsidiært fem måneders fengsel. Handlingene hadde sammenheng med A's betydelige alkoholproblem, som han nå hadde tatt fatt i. Han gikk i AA, hadde jobb gjennom Aetat og rehabiliteringen måtte anses stabil. Mindretallet stemte for å forkaste anken.
Til toppen