Straffutmåling ved drap begått ved overtredelse av nødverge

19.12.2003, 2003/936, straffesak, anke
straffeloven § 56 bokstav a
1. A (advokat Morten Kjensli) 2. B (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Ingunn Fossgard)1
Tjomsland, Utgård, Skoghøy, Oftedal Broch, Dolva

C, som var en flere ganger straffedømt pengeinnkrever, oppsøkte A som var medlem av MC-klubben "---" og bodde i foreningens lokaler. C opptrådte aggressivt og truende overfor A. C var etter en stund på vei opp i klubblokalene hvor A, B og et tredje klubbmedlem oppholdt seg. De hadde bevæpnet seg, og da C kom opp trappen, skjøt A han med flere skudd.

I lagmannsretten ble A og B dømt for overtredelse av straffeloven § 233 til en straff av henholdsvis 6 og 3 år. Lagmannsretten fant at det forelå en overskridelse av nødvergeretten, jf. straffeloven § 56 bokstav a Både påtalemyndigheten og de domfelte anket over straffutmålingen. Høyesterett forkastet ankene. Høyesterett fant å måtte legge betydelig vekt på den nødvergesituasjon som - ifølge lagmannsrettens domspremisser - forelå da drapet ble begått. Lagmannsretten uttalte at de domfelte var livredde på grunn av det som hadde skjedd tidligere på dagen og C rykte. For A ble det ved straffutmålingen vist til at det var han som avfyrte skuddene og at han tidligere var domfelt for legemsbeskadigelse. For B ble det vist til at hans medvirkning var forholdsvis beskjeden, til at man for hans vedkommende var i det "nedre område for forsettsbegrepet", samt til at han nå levde i ordnete forhold blant annet med hensyn til arbeid.
Til toppen