"Bedriftsspionasje"

23.06.2003, 2003/92, straffesak, anke
Straffeloven § 405 a
Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Moestue) mot A (advoklat Mimi K. Berdal) og B (advokat Kjell Holst Sæther)
Mitsem, Utgård, Coward, Rieber-Mohn og Dolva

De tiltalte var frifunnet i lagmannsretten for overtredelse av straffeloven § 405 a, som setter straff for den som på urimelig måte skaffer seg eller søker å skaffe seg kunnskap om en bedriftshemmelighet. Påtalemyndigheten anket over lovanvendelsen.

Saken gjaldt en e-post, med et vedlegg som inneholdt en vurdering av beskyttelsesstrategier mot Cs bestrebelser på å kjøpe opp Kværner ASA. Dette dokumentet var, på oppdrag av bedriften, utarbeidet av et meklerfirma og skulle presenteres for styret. Det skulle ha vært sendt til "kvaerner.com", men ble feilsendt til "kvearner.com". Sistnevnte var et domenenavn som var registrert av en av de tiltalte. Han hadde et forretningskonsept som gikk ut på å registrere domenenavn med adresse tett opp til kjente internasjonale selskaper, i den hensikt å kunne selge domenet. De tiltalte forsto at det dreide seg om særdeles følsomt dokument, og det var dertil merket "strictly confidential". Det ble likevel åpnet og lest av de tiltalte. Høyesterett fant - i motsetning til lagmannsretten - at dokumentet var en bedriftshemmelighet i lovens forstand. Det tilfredsstilte både de kvalitative kravene og - selv om det var sendt ved ukryptert e-post - kravet til at det må ha vært tatt skritt for å beskytte hemmeligheten. Høyesterett kom videre til at den bedriftshemmelige kunnskapen de tiltalte fikk ved å åpne og lese vedlegget til e-posten, ble ervervet på en "urimelig måte". Ved denne vurderingen ble det sett hen til bakgrunnen for at sendingen nådde frem til de tiltalte, ved en virksomhet som i det minste måtte karakteriseres som innpåsliten overfor Kværner. Påtalemyndigheten hadde nedlagt påstand om avsigelse av ny, fellende dom i Høyesterett, noe forsvarerne motsatte seg. Høyesterett fant etter omstendighetene ikke å kunne avsi en ny dom, og lagmannsrettens dom med hovedforhandling ble opphevet.
Til toppen