Avgjørelser 2004

Alle avgjørelser

Innsyn under etterforskning - kommunikasjonskontroll.

22.12.2004, HR-2004-02124-A, (sak nr. 2004/1504), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 242 og reglene om kommunikasjonskontroll i §§ 216 a-k A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Christian Carlsen)

Erstatning ved ekspropriasjon av grunn.

26.04.2004, HR-2006-00700-A, (sak nr. 2005/1728), sivil sak, anke Skjønnsloven § 38 sammenholdt med tvistemålsloven § 392 andre ledd. Skjønnsloven § 54 b jf. § 54 Stange kommune (advokat Johs. Thallaug( mot Asbjørn Sætre Halvorsen (advokat Arne Meltvedt)

Fastsettelse av skattesats - norsk kontinentalsokkel.

29.05.2004, HR-2005-01041-A, (sak nr. 2004/1734), sivil sak, anke Ligningsloven § 9-5 nr. 8 tredje ledd og forskrift 20. november 1997 nr. 1181 Allseas Marine Contractors SA (advokat Per Christian Ask) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

Vold mot politiet - spørsmål om samfunnsstraff

21.12.2004, HR-2004-02095-a, (sak nr. 2004/1616), straffesak, anke straffeloven § 127, 1.ledd, 1.str.alt, straffeloven § 227, strl. § 128 A (advokat Håkon Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg)

Saksbehandling og straffutmåling i narkotikasak

22.12.2004, HR-2004-02116-A, (sak nr. 2004/1409), straffesak, anke Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 1 og nr. 3, bokstav d og strl § 59 andre ledd A, D, E, F (advokat Leif Holm), B, C (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll)

Barns rett til fritt fiske etter lakse- og innlandsfiskloven

22.12.2004, HR-2004-02115-A, (sak nr. 2004/759), sivil sak, anke Lakse- og innlandsfiskloven § 18, Grunnloven § 105 A (advokat Olav Felland) mot Staten v/Miljøverndepartementet (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Bård Tønder)

Narkotika - straffutmåling

21.12.2004, HR-2004-02105-A, (sak nr. 2004/1658), straffesak, anke Straffelova § 162 første ledd jf. femte ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Bjørn Kr. Soknes)

Etterberegning av merverdiavgift

22.12.2004, HR-2004-02118-A, (sak nr. 2004/1169), sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 18 I. Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elin Holmedal) mot Geelmuyden.Kiese AS (advokat Morten Søvik) og II. Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elin Hol

Bergelønn

14.12.2004, 2004/951 § 446 (bergelønn) Troms Fylkes Damskibsselskap ASA mot Sira Tank KS/If Skadeforsikring NUF og Norske Shell AS

Skatteloven - nedstenging av oljefeltfradrag

14.12.2004, Hr-2004-02058-A (sak nr. 2004/626), sivil sak, anke skatteloven av 1911 ! 50 andre, jf. femte ledd) Staten v/Finansdepartementet (advokat Tolle Stabell) mot AS Norske Shell (advokat Jan B. Jansen)

Kan en henlagt voldtektssak tas opp på nytt

22.12.2004, HR-2004-02117-A (sak nr. 2004/1553), straffesak, anke straffeloven § 192 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Gjenopptakelse av farsskapssak

22.12.2004, HR-2004-02123-A, (sak nr. 2004/764), skriftlig sak, begjæring om gjenopptakelse tvistemålsloven § 409 A (advokat Morten Mørch jr.) mot B (advokat Tore Angen) og C (advokat Terje Skjønhals)

Skade på elev i gymnastikktime

22.12.2004, HR-2004-02122-A (sak nr. 2004/1166), sivil sak, anke skadeserstatningsloven § 2-1 X kommune (advokat Karl Fartein Løseth) mot A (advokat Ståle Eeg Nielsen)

Beregning av varetektsfradrag ved isolasjon

08.12.2004, HR-2004-02022-A, (sak nr. 2004/1433), straffesak, anke Straffeloven § 60 og straffeprosessloven § 186 a A, B og C (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Harald L. Grønlien)

Voldtekt - straffutmåling

08.12.2004, HR-2004-02023-A, (sak nr. 2004/1196), straffesak, anke straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav a, jf. tredje ledd bokstav a og d, jf. § 206, jf. § 205 og § 196 første ledd, jf. andre ledd bokstav a og d I. 1. A (advokat Erling . Lyngtveit) 2. B (advokat Gunnar K. Hagen) 3. C (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golte...

Voldtekt - straffutmåling

08.10.2004, HR-2004-02023-A, (sak nr. 2004/1196), straffesak, anke Straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav a, jf. tredje ledd bokstav a og d, jf. § 206, jf. § 205 og § 196 første ledd, jf. andre ledd bokstav a og d, jf. § 206, jf. 205 I. 1. A (advokat Erling O. Lyngtveit), 2. B (advokat Gunnar K. Hagen og 3, C (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet...

Tilleggsskatt - dobbeltforfølgning/EMK

07.12.2004, HR-2004-02002-A, (sak nr. 2004/1014), straffesak, kjæremål EMK syvende tilleggsprotokoll artikkel 4 nr. 1 (P 7-4) og EMK artikkel 6 nr. 1 Den offentlige påtalemyndigheten (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Wetlesen Borge) mot A (advokat Per Danielsen) og B (advokat Erik Thyness)

Erstatningsansvar for prosjektering av molo

08.12.2004, HR-2004-02014-A, (sak nr. 2004/214), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 5-2 Multiconsult AS (advokat Gunnar Sørlie) mot Mandal kommune (advokat Helge Tofte)

Skadebot etter trafikkulykke

25.11.2004, HR-2004-01955-A, (sak nr. 2004/755), sivil sak, anke bilansvarslova § §§ 4 og 6 If skadeforsikring NUF (advokat Jørgen Svartebekk) mot A (advokat Erik Johnsrud)

Straffutmåling ved grovt fartsbrot

17.11.2004, HR-2004-01913-A, (sak nr. 2004/1367) straffesak, anke Vegtrafikkloven §31 jfr. skiltforskriften § 8 Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe) mot A (advokat Lorentz Stavrum)

Fartsbrot - Straffutmåling - spørsmål om samfunnsstraff

17.11.2004, HR-2004-01914-A, (sak nr. 2004/1482), straffesak, anke Vegtrafikkloven §31, 1. ledd jfr. § 5 første ledd, jf. annet ledd, jf. skiltforskriften § 8 A (advokat Loretnz Stavrum) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Salærfastsettelse

16.11.2004, HR-2004-01906-A, (sak nr. 2002/582), sivil sak, begjæring Tvistemålsloven § 52 Paranova AS (advokat Kim Jensen) mot advokat Jonas W. Myhre

Forbudet mot plikt til selvinkriminering

05.11.2004, HR-2004-01855-A (sak nr. 2004/780), sivil sak, kjæremål tvistemålsloven § 250 1. ledd, jf. § 205 Ivar Tillerås (advokat Magne J. Synnevåg) mot Gjensidige NOR Forsikring (advokat Lasse V. Haugen)

Opplesning av politiforklaringer

11.11.2004, HR-2004-01885-A, (sak nr. 2004/1279), straffesak, anke EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav d A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby)

Kontroll med våpenoppbevaring i hjemmet

12.11.2004, HR-2004-01888-A, (sak nr. 2004/848), sivil sak, anke Grunnloven § 102 - EMK artikkel 8 A (advokat Knud Jacob Knudsen) mot Staten v/Justisdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Straff for brudd på forurensningsloven

02.11.2004, HR-2004-01840-A, (sak nr. 2004/920), straffesak, anke straffeloven § 166 første ledd, jf. andre ledd Den offentlige påtalemyndighet (kst.førstestatsadv. Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) og B (advokat Gunnar K. Hagen)

Eierseksjonsloven - utleie av tilleggsdel som bolig

11.11.2004, HR-2004-01884-A, (sak nr. 2004/983), sivil sak, anke Eierseksjonsloven. Tilleggsdel - nytt i 1997-loven Sameiet ---veien --- mfl. (advokat Stein E. Hove) mot A og B (advokat Morten Steenstrup)

Forbudet mot politisk reklame i fjernsyn.

12.11.2004, HR-2004-01889-A, (sak nr. 2004/686), sivil sak, anke Grunnloven § 100. EMK artikkel 10 TV Vest AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Kultur- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat SVen Ole Fagernæs)

Pengefalsk - straffutmåling

05.11.2004, HR-2004-01864-A, (sak nr. 2004/1422), straffesak, anke straffeloven § 176 A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)

Spørsmål om inhabilitet

28.10.2004, HR-2004-01818-A, (sak nr. 2004/686), sivil sak, anke Domstolloven § 108 TV Vest AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Kultur- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat SVen Ole Fagernæs)

Spørsmål om inhabilitet

28.09.2004, HR-2004-01818-A, (sak nr. 2004/686), sivil sak, anke Domstolloven § 108 TV Vest AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Kultur- og kirkedepartementet (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)

Legemsbeskadigelse - straffutmåling

27.10.2004, HR-2004-01808-A, (sak nr. 2004/1347), straffesak, anke Straffeloven § 229 første straffalternativ A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Datakriminalitet - tolkingen av skadeverksbestemmelsen

27.10.2004, HR-2004-01807-A, (sak nr. 2004/1000), straffesak, anke Straffeloven § 12 første ledd nr. 1 sammenholdt med § 145 annetledd og § 393, samt om tolkingen av skadeverksbestemmelsen, jf, § 291, jf. § 292 I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Moestue) mot A og B (advokat Odd Rune Torstrup og advokat Inger Marie Sunde), II. A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentli...

Innehaving av barnepornografi - straffutmåling

20.10.2004, HR-2004-01761-A, (sak nr. 2004/989), straffesak, anke straffeloven § 204 første ledd bokstav d Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund) mot A (advokat John Christian Elden), A mot Den offentlege påtalemakta

Straffutmåling for innehaving av barnepornografi

20.10.2004, HR-2004-01762-A, (sak nr. 2004/1006), straffesak, anke, straffeloven § 204 første ledd bokstav d A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadv. Bjørn Enoksen Ristesund)

Mangelfulle domsgrunner - saksbehandlingsfeil

15.10.2004, HR-2004-01733-A, (sak nr. 2004/1316), straffesak, anke Straffeloven § 229 andre straffalternativ, jf. §§ 232 og 230 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Mangelfulle domsgrunner - saksbehandlingsfeil

15.09.2004, HR-2004-01733-A, (sak nr. 2004/1316), straffesak, anke Straffeloven § 229 andre straffalternativ, jf. §§ 232 og 230 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Ikke oppnevnt hjelpeverge - saksbehandlingsfeil

15.10.2004, HR-2004-01732-A, (sak nr. 2004/1271), straffesak, anke Straffeprosessloven § 322 første ledd nr. 1 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Forsikringsoppgjer etter ran av ein pengetransport

14.10.2004, HR-2004-01719-A, (sak nr. 2004/572), sivil sak, anke Forsikringsavtaleloven § 4-11 Vesta Forsikring AS (advokat Erik Blaker) mot Aurskog Sparebank, Blaker Sparebank (advokat Bjørn Brodwall)

Grovt aktlaus valdtekt - straffutmåling

14.10.2004, HR-2004-01720-A, (sak nr. 2004/1270), straffesak, anke strl. § 192 fjerde ledd, jf. første ledd bokstav a A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst.statsadvokat Petter Mandt)

Straffutmåling - spørsmål om samfunnsstraff

08.10.2004, HR-2004-01687-A, (sak nr. 2004/1162), straffesak, anke strl § 257, strl § 182 og vegtrl § 31 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Halsbog)

Betydningen av feil tilsendt datautskrift

11.10.2004, HR-2004-01696-A, (sak nr. 2004/1061), straffesak, anke Straffeprosessloven §§ 74 og 75 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Lovovertredelser i fiskenæring - rettighetstap og dobbeltstraff (EMK)

08.10.2004, HR-2004-01693-A, (sak nr. 2004/591) straffesak, anke Lov 24. juni 1994 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. (kjøperregistreringsloven) § 3 tredje ledd med tilhørende forskrift. Lov om omsetning av råfisk § 9 jf. § 7 annet ledd med til A (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig-Ole Haug)

Krav om oppreisningserstatning etter påstått ærekrenkelse

07.10.2004, HR-2004-01672-A, (sak nr. 2004/338), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven Asker og Bærums budstikke ASA (advokat Halvor Manshaus) mot A (advokat Per Danielsen) og A (advokat Per Danielsen) mot Asker og Bærums Budstikke ASA (advokat Halvor Manshaus)

La ut skolebøker på internett - foretaksstraff

01.10.2004, HR-2004-01639-A, (sak nr. 2004/1009), straffesak, anke Straffeloven § 48 a jf, § 48 b Rød Ungdom (advokat Geir Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Sundet)

Overtredelser av råfiskloven - kvoteforskyvninger

27.09.2004, HR-2004-01616-A, (sak nr. 2004/372), straffesak, anke Straffeloven § 166 og råfiskloven § 9, jf. § 7 annet ledd, jf. forskrift om bryggeseddel/sluttseddel og mottaksjournal § 1 I. --- AS (advokat Bjørn Stordrange), II. A (advokat Brynjar Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen), III. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen

Bilkjøring i påvirket tilstand - straffutmåling

24.09.2004, HR-2004-01591-A, (sak nr. 2004/1021), straffesak, anke Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd, jf. § 22 første ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Legemsbeskadigelse - straffutmåling

15.09.2004, HR-2004-01532-A, (sak nr. 2004/956), straffesak, anke straffeloven § 229 annet str.alt. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål K. Lønseth) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Narkotika, medvirkning til oppbevaring av 5000 ecstasytabletter

15.09.2004, HR-2004-01531-A, (sak nr. 2004/732), straffesak, anke straffeloven § 162 og legemiddelloven Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Vidar Strømme), B (advokat Gunnar K. Hagen) og A mot Den offentlige påtalemyndighet

Utuktig omgang med en 4 1/2 år gammel datter

15.09.2004, HR-2004-01534-A, (sak nr. 2004/889), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første str.alt. og straffeloven § 197 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Journalisters kildevern

15.09.2004, HR-2004-01533-A, (sak nr. 2004/887), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 125 annet ledd, jf. første og tredje ledd Den offentlige påtalemyndighet (advokat Ernst G. Hansen) mot A og B (advokat Trond Hatland)

Meddommar-forsikring

10.09.2004, HR-2004-01502-A, (sak nr. 2004/932), straffesak, anke domstolloven § 100 Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Trond Eirik Schea) mot A (advokat Anders Ryssdal)

Fridomstap - alvorleg lekamsskading/særs skjerpande omstende

08.09.2004, HR-2004-01488-A, (sak nr. 2004/936), straffesak, anke Straffeloven § 229 første og andre straffalternativ jf. § 232 A (advokat Arne Meltvedt), B (advokat Erling O. Lyngtveit), C (advokat Berit Reiss-Andersen, D (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlege påtalemakta (statsadv. Per Morten Schjetne)

Straffutmåling - forsikringsbedrageri

13.09.2004, HR-2004-01506-A, (sak nr. 2004/843), straffesak, anke Straffeloven § 272, 1. ledd, straffel. § 171 nr. 1 og straffel. § 183 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)

Gyldighet av ligning

08.09.2004, HR-2004-01486-A, (sak nr. 2003/1592), sivil sak, anke Skatteloven av 1999 §11-21 Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Einar Harboe) mot Aker Maritime ASA (advokat Anders V. Heieren)

Erstatningskrav etter suspensjon av legelisens

08.09.2004, HR-2004-01487-A, (sak nr. 2003/1539), sivil sak EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1. Tolking av den tidligere legelov § 8 A (advokat Thomas Randby) mot Staten v/Helsedepartementet (Regjringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble)

Sjekk- og kredittkortbedrageri - straffutmåling

03.09.2004, HR-2004-01455-A, (sak nr. 2004/1026), straffesak, anke Straffeloven § 270 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Marit Bakkevig)

Mistenktes begjæring om dokumentinnsyn

08.09.2004, HR-2004-01476-A, (sak nr, 2004/575), straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 242 KPMG AS (advokat Else Bugge Fougner) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Roscher)

Drap - straffutmåling

08.09.2004, HR-2004-01478-A, (sak nr. 2004/613), straffesak, anke Straffeloven § 56 bokstav c A ( advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Barnevernsak - EMK

10.09.2004, HR-2004-01501-A, (sak nr. 2004/721), straffesak, kjæremål Barnevernsloven § 4-24 andre ledd jf. første ledd første strekpunkt jf. EMK protokoll 7 artikkel 4 Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Grovt utbytteheleri - straffutmåling

03.09.2004, HR-2004-01454-A, (sak nr. 2004/909), straffesak, anke Straffeloven § 317 første og tredje ledd A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Olav Helge Thue)

Ny strafflagd handling - straffutmåling

07.09.2004, HR-2004-01475-A, (sak nr. 2004/995), straffesak, anke Straffelova § 28 b andre ledd A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlege påtalemakta Statsadvokat Bjørn Kr. Soknes)

Seksuell omgang med mindreårig

27.08.2004, HR-2004-01445-A, (sak nr. 2004/534), straffesak, anke Straffeloven § 195 fjerde ledd jf. §195 tredje ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll) mot A (advokat Arve Opdahl)

Forelding av kausjonsansvar

26.08.2004, HR-2004-01440-A, (sak nr. 2004/600), sivil sak, anke Foreldingslova §17 nr. 1, jf. §21 nr. 3 A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot Elcon Finans AS (advokat Knut-Petter Hanssen)

Innførsel av 600 kilo khat

27.08.2004, HR-2004-01448-A, (sak nr. 2004/846) straffesak, anke Straffelova § 162 andre ledd A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arild Dommersnes)

Gyldighet av ligning. Rederibeskatning

28.06.2004, HR-2004-01130-A, (sak nr. 2003/1377), sivil sak, anke selskapsskatteloven § 6-6, skatteloven § 51 A-5 nr. 6 Bergshav Shipping AS (advokat Svein T. Sønning) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Frede del av distrikt for reinbeiting - erstatning

28.06.2004, HR-2004-01128-A, (sak nr. 2003/1602), sivil sak, anke Reindriftsloven § 11 annet ledd annet punktum. Grunnloven § 105 Sør-Senja reinbeitedistrikt, Karin Påve og Nils Påve mot Staten v/Landbruksdepartementet

Størrelsen av oppreisningsbeløp - samleie med barn.

25.06.2004, HR-2004-01117-A, (sak nr. 2004/249), sivil sak, anke Straffeloven § 195, skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b jf. § 3-3 A (advokat Even Rønvik) mot B (advokat Øyvind Abrahamsen)

Nekt av samvær etter omsorgsovertakelse.

25.06.2004, HR-2004-01112-A, (sak nr. 2003/1577) sivil sak, anke Barnevernloven § 4-19 annet ledd første punktum X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Knut Hvidsten) mot A og B (advokat Erik Kr. Gundersen)

Lekamskrenking/lekamsskading - samfunnsstraff

15.06.2004, HR-2004-01058-A, (sak nr. 2004/532), straffesak, anke Straffelova §§ 228 og 229 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jogeir Nogva) mot A (advokat Jan Tollefsen)

Overskjønn - uriktig saksbehandling

15.06.2004, HR-2004-01055-A, (sak nr. 2003/1626), sivil sak, anke Skjønnsprosessloven § 2 og tvistemålsloven § 394 annet ledd Verkstedklubben Aker Stord mfl. (advokat Magne Revheim) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen)

Tilleggsskatt - unnlatt regnskapsførsel

25.06.2004, HR-2004-01118-A, (sak nr. 2004/350) straffesak, anke Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 i EMK A (advokat Bjørn Nærum) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Svein W. Løsnæs)

Omsorgsovertakelse

16.06.2004, HR-2004-01057-A, (sak nr. 2004/265), sivil sak, anke Barnevernloven §§ 4-12 og 6-3 A (advokat Thor Harald Eike) mot X kommune (advokat Harald Hove)

Seksuell omgang/voldtekt mot et barn - straffutmåling

18.06.2004, HR-2004-01077-A, (sak nr. 2004/699), straffesak, anke Straffeloven §§ 192 første ledd bokstav a og 195 første ledd første straffalternativ og annet ledd bokstav c A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)

Verneting

16.06.2004, HR-2004-01059-A, (sak nr. 2004/256), sivil sak, kjæremål Konkursloven § 145 annet ledd Konkursboet KS Common Atlantic (advokat Morten Lund) mot Siem Industries Inc. (advokat Stephan L. Jervell)

Forbodet mot dobbeltstraff

08.06.2004, HR-2004-00997-A, (sak nr. 2003/1640), straffesak, anke EMK protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Avslag på prøvelauslating

08.06.2004, HR-2004-00999-A, (sak nr. 2004/44), straffesak, anke EMK protokoll 7, artikkel 4 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Opplesing av politiforklaring frå vitne

08.06.2004, HR-2004-00974-A, (sak nr. 2004/322), straffesak, anke straffeprosessloven § 297 og EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 bokstav d A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Terje Nybøe)

Prøveløslatelse

08.06.2004, HR-2004-01000-A, (sak nr. 2004/395), straffesak, anke Straffegjennomføringsloven § 422 femte ledd. EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1 Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat John Christian Elden)

Effektiv straffesaksbehandling - prinsippet om fritt forsvarervalg

08.06.2004, HR-2004-01002-A, (sak nr. 2004/253), straffesak, anke Straffeprosessloven § 275 annet ledd, straffeloven § 233 annet ledd og § 233 første ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Inga Bejer Engh)

Spørsmål om fast driftssted etter skatteavtale basert på OECDs mønsteravtale.

08.06.2004, HR-2004-01003-A, (sak nr. 2003/1311), sivil sak, anke Wienkonvensjonen artikkel 31 nr. 1. Skatteavtalen av 1978 mellom Norge og Elfenbenskysten artikkel 7 første ledd, jf. artikkel 5 første ledd PGS Geophysical AS (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Nekting av prøvelauslating

08.06.2004, HR-2004-00998-A, (sak nr. 2004/102), straffesak, anke EMK protokoll 7, artikkel 4 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Parallellimport av legemidler - pakningsutforming

04.06.2004, HR-2004-00981-A, (sak nr. 2002/582), sivil sak, anke Varemerkeloven § 4 og varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. Varemerkeloven § 38 I. Paranova AS (Advokat Jona W. Myhre) mot Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) og II. Merck & Co Inc mfl. (advokat Aase Gundersen) mot Paranova AS (advokat Jona W. Myhre)

Samværsrett

12.05.2004, HR-2004-00882-A, (sak nr. 2004/104), sivil sak, anke FNs barnekonvensjon artikkel 12 A (advokat Tore Angen) mot B (advokat Venil Katharina Thiis)

Legemsbeskadigelse - spørsmål om samfunnsstraff.

10.05.2004, HR-2004-00860-A, (sak nr. 2004/392), straffesak, anke Straffeloven § 229 annet straffalternativ, jf. § 232, straffeloven § 228 mv. A (advokat Øivind Østberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg)

Langvarig familievold - straffutmåling

14.05.2004, HR-2004-00907-A, (sak nr. 2004/389), straffesak, anke straffeloven § 228, jf. § 232 mv. A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Feyling)

Straffutmåling for forsettlig drap.

06.05.2004, HR-2004-00839-A, (sak nr. 2004/221), straffesak, anke Straffeloven § 233 A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)

Påstått mislighold av festeavgift.

07.05.2004, HR-2004-00849-A, (sak nr. 2003/1564), sivil sak, kjæremål Eierseksjonsloven § 43, tvangsfullbyrdelsesloven § 11-4 TRIO Eiendom AS (advokat Steinar Sørlie) mot Sameiet Gullskar (advokat Kjell Petter Neset)

Narkotikaforbrytelse - straffutmåling

03.05.2004, HR-2004-00815-A, (sak nr. 2004/363), straffesak, anke Straffeloven § 162, 2. ledd med mer. A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tormod Haugnes)

Straffutmåling i narkotikasak

03.04.2004, HR-2004-00816-A, (sak nr. 2004/297), straffesak, anke Straffeloven § 162 første og annet ledd, jf. femte ledd A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Straffutmåling i narkotikasak

03.05.2004, HR-2004-00816-A, (sak nr. 2004/297), straffesak, anke Straffeloven §162 første og annet ledd jf. femte ledd A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Gjenteken nekting av sivil teneste

28.04.2004, HR-2004-00796-A, (sak nr. 2004/423), straffesak, anke militærnekterloven § 19 annet ledd A (advokat Eirik Nåmdal) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Randi Lucie Gabrielsen)

Premiar i radioprogram - meirverdiavgift på premiar

28.04.2004, HR-2004-00795-A, (sak nr. 2004/10), sivil sak, anke merverdiavgiftsloven § 10 første ledd, § 13 annet ledd nr 8, § 22 første ledd nr. 3 (1994/1995) P4 Radio Hele Norge ASA (advokat Kåre Idar Moljord) mot Staten v/Finansdepartementet (advokat Asle Bjelland)

Patentloven

03.05.2004, HR-2004-00813-A, (sak nr. 2004/75), sivil sak, kjæremål Patentloven § 61 og tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 15 Vestdavit AS (advokat Tor Lars Onarheim) mot Hydramarine AS (advokat Kjell Torkelsen)

Narkotika, våpenlovgivningen - straffutmåling

03.05.2004, HR-2004-00814-A, (sak nr. 2003/1525) straffesak, anke Straffeloven § 162, § 286, våpenloven mv. A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen)

Erstatning grunnet plantesykdom

21.04.2004, HR-2004-00755-A, (sak nr. 2003/803), sivil sak, anke Kjæpsloven § 30, jf. §§ 40 og 67 Storebrand Skadeforsikring AS/Vekstmiljø AS (advokat Helge Horn) mot Aase Gartneri AS (advokat Atle Helljesen)

Framlegg av fråsegn

29.04.2004, HR-22004-00800-A, (sak nr. 2002/582), sivil sak, anke tvistemålsloven § 197 Paranova AS (advokat Jonas W. Myhre) mot Merck & Co Inc m.fl.

Samleie med jente under 14 år

30.04.2004, HR-2004-00803-A, (sak nr. 2004/371), straffesak, anke straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ og § 229 første ledd Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Straffutmåling - fradrag for varetekt

20.04.2004, HR-2004-00741-A, (sak nr. 2003/753), straffesak, anke Straffeloven § 60 tredje ledd, Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6 A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge Kaasbøll)

Brudd på bestemmelse om samfunnsstraff

19.04.2004, HR-2004-00722-A, (sak nr. 2004/135), straffesak, kjæremål Straffeloven § 28 b, første ledd A (advokat Helge Hjetland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Innførsel av 699 gram heroinblanding.

16.04.2004, HR-2004-00719-A, (sak nr. 2004/247), straffesak, anke Straffelova § 162, 1. og 2. ledd, jf. 5. ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Petter Sødal)

Bilpåkjørsel med betydelig personskade - straffutmåling.

22.04.2004, HR-2004-00764-A, (sak nr. 2004/215), straffesak, anke Straffeloven § 238 og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 første ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jenny Pedersen)

Forurensningsloven - utslipp av råolje fra oljeraffineri.

22.04.2004, HR-2004-00763-A, (sak nr. 2004/47), straffesak, anke Forurensningsloven § 78 jf. § 7 I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Roar Østby) mot Esso Norge AS (advokat Ingvald Falch) og II. Esso Norge AS (advokat Ingvald Falch) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Roar

Utmåling av straff for forsettlig drap.

02.04.2004, HR-2004-00658-A, (sak nr. 2004/289), straffesak, anke Straffeloven § 233 1. ledd A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes)

Spørsmål om forsøk på hvitvasking av penger var straffbart.

02.04.2004, HR-2004-00661-A, (sak nr. 2003/1604), straffesak, anke Straffeloven § 49 første ledd I. A (advokat Kjell Holst Sæther) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Petter Nordeng) II. B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Pett

Rett til uttak av kraft til selvkostpris.

03.04.2004, HR-2004-00678-A, (sak nr. 2003/1062), sivil sak, anke Avtalerett Østfold Energi Produksjon AS (advokat Carsten Riekeles) mot Fredrikstad, Rakkestad, Rygge, Råde og Trøgstad kommuner (advokat Øyvind Kraft)

Lovbestemt pant for avfallsgebyr.

31.03.2004, HR-2004-00639-A, (sak nr. 2003/1486), sivil sak, anke Forurensningsloven § 34 femte ledd jf. panteloven § 6-1 annet ledd bokstav a, og inkassoloven § 17 første ledd Vågan kommune (advokat Knut-Petter Hanssen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Odelsrett.

01.04.2004, HR-2004-00643-A, (sak nr. 2003/1374), sivil sak, anke Odelslova §§ 5 og 22 A (advokat Finn Grøstad) mot B (advokat Harald Hellebust)

Seksuell omgang med 9 år gammal jente

12.03.2004, HR-2004-00518-A, (sak nr. 2004/168), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd første punktum og andre ledd bokstav c I. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tor Christian Carlsen) og II. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tor Christian Carlsen) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Odel - eiendom drevet som hobbybruk

24.03.2004, HR-2004-00612-A, (sak nr. 2003/1262), sivil sak, anke Odelsloven § 21 annet ledd A (advokat Inger Lise N. Rekve) mot B (advokat Bjørn Haukland)

Oppbevaring av ca. 460 gram amfetamin - straffutmåling

17.03.2004, HR-2004-00558-A, (sak nr. 2004/21), straffesak, anke Straffeloven § 162 andre ledd, straffeloven § 59 andre ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Publisering av fotografier av domfelte på vei ut av rettslokalet

23.03.2004, HR-2004-00586-A, (sak nr. 2003/1485), straffesak, anke Domstolloven § 131 a jf. § 198 tredje ledd. EMK artikkel 10 I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Gert Johan Kjelby) mot A og B (advokat Hans Stenberg-Nilsen) og II. Veronica Orderud (advokat Frode Elgesem) mot A og B (advokat Hans Stenberg-Nilsen)

Begjæring om gjenopptakelse

25.02.2004, HR-2004-00393-A, (sak nr. 2003/1169), straffesak, kjæremål Grunnloven § 97, EMK artikkel 7, straffeloven § 193, straffeprosessloven § 392 andre ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Straffutmåling ved falsk anklage om drap

27.02.2004, HR-2004-00418-A, (sak nr. 2003/1503), straffesak, anke Straffeloven § 168 første straffalternativ I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Arne Meltvedt), II. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Straffutmåling - særdeles skjerpende omstendigheter, forsettlig drap

05.03.2004, HR-2004-00467-A, (sak nr. 2003/1488), straffesak, anke Straffeloven § 233 første og annet ledd I. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr. Øygard) mot A (advokat John Christian Elden) II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr.

Tyveri av lommebok

25.02.2004, HR-2004-00395-A, (sak nr. 2003/1595), straffesak, anke straffeloven § 257, jf § 263 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Ervervsmessig utukt - drift av campingplass

24.02.2004, HR-2004-00381-æA, (sak nr. 2003/920), straffesak, anke Tidligere straffeloven § 206 annet ledd bokstav a, straffeloven § 202 første ledd bokstav b A (advokat Per Flatabø), B (advokat Gunnar Nerdrum), C (advokat Erling O. Lyngtveit), D (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stig-Ole Haug)

Organisert menneskesmugling - straffutmåling

11.02.2004, HR-2004-00299-A, (sak nr. 2004/25), straffesak, anke Utlendingsloven § 47, fjerde og femte ledd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Skatterett - utenlandsk selskap

11.02.2004, HR-2004-00300-A, (sak nr. 2003/1073), sivil sak, anke Selskapsskatteloven § 5-5 nr. 2 Armadora AS (advokat Sverre E. Koch) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Einar Harboe)

Yrkesskadeerstatning

12.02.2004, HR-2004-00310-A, (sak nr. 2003/670), sivil sak, anke Lov om yrkesskadeforsikring § 11 første ledd bokstav c If Skadeforsikring NUF (advokat Emil Bryhn) mot Øystein Wehus (advokat Jakob Wahl)

Seksuell omgang med 7 år gammel jente

24.02.2004, HR-2004-00380-A, (sak nr. 2003/1491), straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd, første straffalternativ Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Ekspropriasjons -leietakers erstatningsrettslige vern

12.02.2004, HR-2004-00311-A, (sak nr. 2003/1154), sivil sak, anke Tvistemålsloven § 180 første ledd jf. skjønnsprosessloven § 54 b første ledd tredje punktum og skjønnsprosessloven § 54 a A mf.l (advokat Even Berg) mot Skedsmo kommune (advokat Svein Arild Pihlstrøm)

Spørsmål om skattefridom for sluttvederlag

05.02.2004, HR-2004-00246-A, (sak nr. 2003/958), sivil sak, anke Skatteloven av 1999 § 5-15 første ledd bokstav a A (advokat Mons Alfred Paulsen) mot Staten v/Hordaland fylkesskattekontor (advokat Rolf Husebø=

Straffeprosessloven

11.02.2004, HR-2004-00298-A, (sak nr. 2003/1483), straffesak, anke Straffeprosessloven § 336 A (advokat Odd Arild Helland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Tor Christian Carlsen)

Innehaving av barnepornografi, straffutmålinga

05.02.2004, HR-2004-00248-A, (sak nr. 2003/1458), straffesak, anke Straffeloven § 204 første ledd bokstav d A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kim Ellertsen)

Fastsetjing av festeavgift - festerente

03.02.2004, HR-2004-00218-A, (sak nr. 2003/691), sivil sak, anke Tomtefesteloven §§ 11 og 13 Førde Autoco Eiendom AS (advokat Pål Magne Bakka) mot Unni Bruland Aasen mfl. (advokat Endre Grande)

Straffutmåling - salg av heroin

06.02.2004, HR-2004-00263-A, (sak nr. 2003/1465), straffesak, anke Straffeloven § 162 annet ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Flere voldtekter - straffutmåling

11.02.2004, HR-2004-00301-A, (sak nr. 2003/1496), straffesak, anke Straffeloven § 192 - straffutmåling ved flere voldtekter og straffeloven § 206 - tolking av "innføring av penis i munn" A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe)(

Datakriminalitet.

22.01.2004, HR-2004-00127-A, (sak nr. 2003/1305), straffesak, anke Straffeloven § 292 Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Inger Marie SUnde) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Promillekjøring - spørsmål om promilleprogram

30.01.2004, HR-2004-00196-A, (sak nr. 2003/1388), straffesak, anke Straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e jf. nr. 6 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hilde Stoltenberg)

Straffutmåling - drap på 14-årig pike

05.02.2004, HF-2004-00247-A (sak nr. 2003/1219), straffesak, anke straffelovens §§ 233, 1. ledd, 227 og 390 a A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Inger Wiig)

Spørsmål om inhabilitet for dommere

03.01.2004, HR-2004-00215-A, (sak nr. 2003/1073), sivil sak, anke Domstolloven § 108 Armadora AS (advokat Sverre E. Koch) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Einar Harboe)

Ektefelleskifte - skjevdeling

22.01.2004, HR-2004-00143-A, (sak nr. 2003/937), sivil sak, anke Ekteskapsloven § 59 A (advokat Hans V. Haug) mot B (advokat Tone-Lise Langerud Klose)

Opplesing av politiforklaring i retten - saksbehandlingsfeil

22.01.2004, NH-2004-0128-A, (sak nr. 2003/970), straffesak, anke EMK artikkel 6 nr. 1 og nr. 3 d I. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlig påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad) og II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Hindring av offentlig tjenestemann i tjenesten

26.01.2004, HR-2004-00146-A, (sak nr. 2003/1399) straffesak, anke Straffeloven § 326 første ledd nr. 1. Barnevernloven § 6-8. Politiloven § 2 nr. 5 Politiinstruksen Kap. 13 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål S. Berg) mot A (advokat Øivind Østberg)

Samværsrett

20.01.2004, NH-2004-0098-A, (sak nr. 2003/1096), sivil sak, anke Barnelova § 44 a A (advokat Rolf Christiansen) mot B (advokat Amund Sand)

Seksuell omgang med barn under 14 år. Straffutmåling

09.01.2004, NH-2004-0036-a, (sak nr. 2003/1175), straffesak, anke Straffeloven § 195 I. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Marit Bakkevig) II. Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Marit Bakkevig mot A (advokat Arne Meltvedt)

Fremtidig inntektstap for idrettsutøver

07.01.2004, NH-2004-0023-A, (sak nr. 2003/356) sivil sak, anke Standardforskriften § 3-4 A (advokat Terje Scavenius) mot Gjensidige NOR Forsikring (advokat Knut Riisa)

Vilkår for å gi uførepensjon tilbakevirkende kraft

07.01.2004, NH-2004-0022-A, (sak nr. 2003/828) sivil sak, anke Folketrygdloven § 22-13 sjette ledd første punktum A (advokat Finn Grøstad) mot Staten v/Rikstrygdeverket (Regjeringsadvokaten v/advokat Thomas Nordby)

Regresskrav etter forsikringsutbetaling. Barn og ungdoms ansvar.

14.12.2004, HR-2004-02062-A, (sak nr. 2004/810), sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 4-2 nr. 1 bokstav a, jf. § 4-3 Vesta Forsikring AS (advokat Knut Søraas) mot SpareBank 1 Skadeforsikring AS (advokat Geir Sigurd Dahlskås) og If Skadeforsikring NUF (advokat Emil Bryhn)

Til toppen