Flere voldtekter - straffutmåling

11.02.2004, HR-2004-00301-A, (sak nr. 2003/1496), straffesak, anke
Straffeloven § 192 - straffutmåling ved flere voldtekter og straffeloven § 206 - tolking av "innføring av penis i munn"
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Terje Nybøe)(
Matningsdal, Støle, Stabel, Lund og Schei

A var i lagmannsretten dømt til fengsel i fem år for flere voldtekter begått samme dag. Om formiddagen hadde han med kort mellomrom gjennomført to fullbyrdede vaginale samleier med en jente som han hadde vært kjæreste med. Samleiene fant sted i hennes hjem og ble fremtvunget ved hjelp av pistol.

Da han mente at den tidligere kjæresten hadde "rotet" med en annen gutt, tvang han samme kveld denne gutten og den tidligere kjæresten til å komme til parkeringsplassen utenfor et kjøpesenter. Her tvang han først jenten til å suge den andre guttens penis. Deretter tvang han henne til å suge sin egen penis, før han gjennomførte et analt og smertefullt samleie med henne inntil han fikk sædavgang inne i henne. Lagmannsretten anslo denne episoden til å ha hatt en varighet på mellom 40 minutter og 1 ½ time. Høyesterett fant ikke grunn til å redusere den straffen lagmannsretten hadde utmålt. Lagmannsretten hadde stilt lagretten spørsmål om også overgrepet mot gutten kunne likestilles med samleie, jf. straffeloven § 206 annet punktum - alternativet "innføring av penis i munn". I rettsbelæringen uttalte lagmannen at dersom lagretten fant handlingen bevist, måtte den besvare spørsmålet bekreftende - noe som også ble gjort. Under henvisning til forarbeidene kom Høyesterett til at dette var uriktig lovanvendelse. Alternativet er begrenset til menns innføring av penis i en annens munn. Da feilen bare hadde ført til at det var stilt et tilleggsspørsmål som ikke skulle vært stilt, var det ikke nødvendig å oppheve dommen, jf. Rt. 1999 side 1008, men dette forholdet ble nedsubsumert til overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav c.
Til toppen