Kravene til bevis for domfellelse i straffesaker

25.06.2004, HR-2004-01114-A, (sak nr. 2004/731), straffesak, anke
straffeloven § 132 a
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)
Flock, Støle, Bruzelius, Stang Lund, Gussgard

A ble i lagmannsretten dømt for forbrytelse mot straffeloven § 132 a første ledd bokstav a jf. fjerde ledd.

I anke over rettsanvendelsen under skyldspørsmålet uttalte Høyesterett at det i saker med lagrette, hvor avgjørelsen av dette spørsmålet er overlatt til lekdommere alene, er av den største betydning at lagmannen i sin rettsbelæring på en klar og uttømmende måte - så langt dette er mulig - redegjør for de krav som i en straffesak stilles til bevisene for domfellelse. Rettsbelæringen var i dette tilfelle beheftet med uklarhet, og dommen med ankeforhandling ble opphevet som følge av saksbehandlingsfeil.
Til toppen