Avgjørelse av lagmannsretten om å utsette ankeforhandlingen etter tvistemålsloven § 96.

21.09.2005, HR-2005-01660-U, (sak nr. 2005/1440), sivil sak, KJÆREMÅL
Tvistemålsloven § 96
A (advokat Christian Lundin) mot Vesta Forsikring AS (advokat Knut Riisa)
Aasland, Bruzelius og Skoghøy

Stavanger tingrett avsa 6. april 2004 dom i tvist mellom A og Vesta Forsikring om erstatning etter en trafikkulykke. Vesta Forsikring påanket dommen til Gulating lagmannsrett, og saken ble berammet til 25.-28. oktober 2005. Forsikringsselskapets prosessfullmektig, advokat Riisa, ble skadet søndag 9. oktober. Den 12. oktober orienterte han motparten om ulykken, og at det trolig ville bli fremsatt begjæring om utsettelse av saken. Slik begjæring ble fremsatt 17. oktober.

Motparten motsatte seg en utsettelse under henvisning til at advokat Terje Marthinsen, som hadde vært prosessfullmektig for Vesta Forsikring AS for tingretten, og som skulle fungere som rettslig medhjelper for lagmannsretten, kunne overta som prosessfullmektig. En utsettelse av saken ville også medføre betydelig uleilighet, og det var gått seks og et halvt år siden den aktuelle trafikkulykken. Ved kjennelse 18. oktober 2005 traff forberedende dommer i lagmannsretten avgjørelse der saken ble utsatt. Høyesteretts kjæremålsutvalg, som hadde full kompetanse, traff realitetsavgjørelse der begjæringen om utsettelse av ankeforhandlingen ikke ble tatt til følge. Lagmannsrettens avgjørelse måtte anses som en avgjørelse om utsettelse av saken etter tvml. § 96, og ikke en avgjørelse om omberammelse etter § 318 tredje ledd, da advokat Riisa ikke bare var forhindret fra å møte de dager saken var berammet. Utvalget uttalte at tvml. § 96 må forstås slik at en utsettelse må være nødvendig for at saken skal bli korrekt og fullstendig opplyst. Ved vurderingen må det også tas hensyn til den andre partens behov for å få saken avgjort. Da advokat Terje Marthinsen, som prosederte saken for forsikringsselskapet for tingretten, skulle møte som rettslig medhjelper under ankeforhandlingen for lagmannsretten, fant kjæremålsutvalget at advokat Riisas sykmelding ikke gjorde det nødvendig å utsette ankeforhandlingen. Tidsforbruket fra advokat Riisa ble skadet 9. oktober og frem til begjæring om utsettelse ble fremsatt 17. oktober, måtte forsikringsselskapet selv ta risikoen for. På bakgrunn av den tid som var gått siden trafikkulykken og tingretten avsa dom i saken, hadde skadelidte et rimelig krav på at ankeforhandlingen blir gjennomført som berammet.
Til toppen