Høyesterett - sivil

Arbeidsulykke/yrkesskade

21.12.2005, HR-2005-02000-A, (sak nr. 2005/1071), sivil sak, anke Yrkesskadeforsikringsloven § 11 første ledd bokstav a. A (advokat Lars Olav Skårberg) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Petter Jespersen) Rt-2005-1757

Strømbrudd - økonomisk tap for nettselskapet

27.01.2005, HR-2005-00138-A, (sak nr. 2004/1352), sivil sak, anke If Skadeförsäkring AB (publ.) ved den norske filialens generalagent (advokat Kjetill Mellum) mot Troms Kraft Nett AS (advokat Gunnar Martinsen)

Til toppen