Vilkårene for skattefri fisjon etter selskapsskatteloven av 1991

02.02.2005, HR-2005-00181-A, (sak nr. 2004/1291), sivil sak, anke
Selskapsskatteloven av 1991 kapittel 8
Staten v/Oslo likningskontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Espen Bjerkvoll) mot Fjeld Eiendom (advokat Hanne Skaarberg Holen)
Stabel, Oftedal Broch, Matningsdal, Mitsem og Aasland

Per-Kristian Gjølberg og Per Øivind Fjeld eide 50% hver av aksjene i Gjølberg & Fjeld AS. Selskapet drev med drift og utvikling av eiendommer og hadde nettoverdier tilsvarende ca. 14 millioner kroner. I 1998 ble eierne enige om å dele selskapet ved en skattefri fisjon. Halvparten skulle overføres til et annet selskap de to eiet halvparten hver av, Gateplan AS, og begge skulle bli eneeiere av hver sitt selskap.

På ekstraordinær generalforsamling 15. september 1998 ble halvparten av selskapets verdier overført til Gateplan, som på forhånd var praktisk talt tomt. Aksjekapitalen ble nedskrevet fra 200 000 kroner til 100 000 kroner, og 100 000 kroner ble overført Gateplan. Det tidligere selskapet skiftet navn til Fjeld Eiendom AS. På et tidspunkt før gjennomføringen av fusjonen, som skjedde 29. april 1999, overførte Fjeld sine aksjer i Gateplan til Gjølberg. I selvangivelsen for 1999 oppga Fjeld Eiendom AS at aksjekapitalen var redusert ved innløsning av aksjer. Ligningsnemnda i Oslo mente at fisjonen ikke var gjennomført på selskapsrettslig lovlig måte og aksepterte ikke at fisjonen var skattefri. Selskapet bragte saken inn for Oslo tingrett, som ga staten medhold. Borgarting lagmannsrett var enig med Fjeld i at fisjonen var skattefri og opphevet ligningen på dette punkt. Staten anket til Høyesterett, som stadfestet lagmannsrettens dom. Etter selskapsskatteloven av 1991 kapittel 8 måtte en fisjon for å godtas som skattefri være lovlig etter selskapsrettslige regler, i dette tilfelle aksjeloven av 1976. Det gjaldt et krav om eierkontinuitet, ved at aksjonærene etter fisjonen måtte eie like store verdier som tidligere. Det fremgikk ikke uttrykkelig av generalforsamlingsprotokollen at Gjølbergs aksjer var innløst. Når han allerede før gjennomføringen av fisjonen hadde fått overført halvparten av aksjene i Gateplan, var eierkontinuiteten etter statens syn brutt. Høyesterett mente protokollen forstått i sin sammenheng måtte tolkes slik at aksjene ble innløst. Det gikk klart fram at begge etter fisjonen skulle eie 100 % av aksjene i hver sitt selskap.
Til toppen