Grov legemsbeskadigelse med dødsfølge - straffutmåling og spørsmål om bortfall av retten til arv, uskifte og forsikringsytelser.

07.12.2005, HR-2005-01914-A, (sak nr. 2005/1397), straffesak, anke
Straffeloven §§ 231 og 232, arveloven § 73, forsikringsavtaleloven § 15-9
A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)
Coward, Kaasen, Støle, Tjomsland og Lund

Den domfelte er en 56 år gammel, tidligere ustraffet, uføretrygdet kvinne, som nå er dømt for grov legemsbeskadigelse av ektefellen i julen 2001. Hun kastet sprit mot hodet hans og tente på, slik at han døde etter vel en måneds intensiv behandling på sykehus.

Tingretten satte straffen til fengsel i 5 år, og fradømte den domfelte retten til arv, uskifte og forsikringsytelser etter ektefellen. Hennes anke til lagmannsretten førte ikke frem på noe punkt. Også Høyesterett forkastet anken, under dissens fra én dommer (formannen). Den domfeltes handlemåte ble sett som meget graverende, og Høyesterett var enig med lagmannsretten i at vilkårene var oppfylt for å anvende strl. § 232 om særdeles skjerpende omstendigheter, men uttalte samtidig at spørsmålet hadde mindre betydning. Et nivå på fengsel i seks til syv år ble ansett som et riktig utgangspunkt for straffutmålingen. Men fordi det var gått nesten fire år fra forbrytelsen uten at den domfelte kunne bebreides for det, var flertallet enig med de tidligere instansene i at straffen kunne settes til fengsel i fem år. Flertallet var også enig i bortfall av retten til arv, uskifte og forsikringsytelser. - Mindretallet stemte for at straffen skulle settes til fengsel i 4 år, og at bare retten til forsikringsytelser skulle falle bort.
Til toppen