Seksuell omgang med barn under 16 år.

04.02.2005, HR-2005-00194-A, (sak nr. 2004/1515), straffesak, anke
Straffeloven § 196 første, jf. andre ledd bokstav a
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen) mot A og B (advokat Berit Reiss-Andersen)
Skoghøy, Stang Lund, Rieber-Mohn, Støle og Lund

Saken gjaldt straffutmåling for seksuell omgang med barn under 16 år i et tilfelle hvor handlingen var begått av flere i fellesskap. De domfelte var dømt for lørdag 8. desember 2001 i en leilighet i Oslo i fellesskap med flere å ha hatt seksuell omgang med fornærmede som var vel 15 år og tre måneder. A var dømt for å ha hatt to samleier med fornærmede og dessuten oral seksuell omgang, mens B var dømt for å ha hatt ett samleie med henne. A var den som hadde tatt initiativet til overgrepet. De domfelte var på handlingstiden henholdsvis 20 og bortimot 20 og et halvt år.

Tingretten dømte begge til ubetinget fengsel i to år, mens lagmannsretten dømte A til fengsel i ett år og seks måneder hvorav seks måneder ble gjort betinget, og B til fengsel i ett år, hvorav tre måneder ble gjort betinget. Etter anke fra påtalemyndigheten skjerpet Høyesterett straffen til ubetinget fengsel i ett år og seks måneder for A og ett år for B. Handlingen ble karakterisert som et klart overgrep og en grov utnyttelse av fornærmede. På denne bakgrunn kunne det ikke være rom for noen straffreduksjon på det grunnlag at aldersforskjellen ikke var større enn rundt fem år.
Til toppen