Skatte- og avgiftsunndragelser - spørsmål om samfunnsstraff grunnet daglig omsorg for barn

18.02.2005, HR-2005-00259-A, (sak nr. 2004/1862), straffesak, anke
merverdiavgiftsloven, ligningsloven og regnskapsloven
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg)
Oftedal Broch, Matningsdal, Øie, Stabel, Gussgard

A ble i tingretten dømt til fengsel i 30 dager for overtredelse av merverdiavgiftsloven, ligningsloven og regnskapsloven. Han hadde drevet et lakkeringsverksted i tre år uten å føre regnskaper, registrere firmaet i avgiftsmanntallet eller oppgi firmaets inntekter til beskatning. Etter bokettersyn ble det lagt til grunn at han hadde unndratt 270 000 kroner fra beskatning og innkrevet merverdiavgift med ca. 41 500 kroner i løpet av perioden.

A påanket straffutmålingen til lagmannsretten, som under dissens forkastet anken. En dommer stemte for å ilegge 30 timer samfunnsstraff. Etter anke til Høyesterett ble straffen fastsatt til 45 timer samfunnsstraff. Høyesterett uttalte at det straffbare forholdet i utgangspunktet måtte medføre en ubetinget fengselsstraff. I dette tilfellet forelå likevel så tungtveiende familiegrunner at utgangspunktet kunne fravikes. A hadde nylig overtatt eneansvaret for sin seks år gamle sønn, noe som medførte flytting til nytt miljø og ny skole. Barnets mor var blitt fratatt omsorgen for sine to yngre barn, og sønnen hadde levet i en omsorgssviktsituasjon, som hadde gitt ham skader og krevet ekstra oppfølging over lang tid. På det halve året etter omsorgsovertakelsen hadde sønnen på flere områder hatt en positiv fremgang. Hans situasjon var likevel uavklart ved at han fortsatt var under utredning av barnevernet. Nettverket rundt sønnen - når man så bort fra faren - var spinkelt.
Til toppen