Tap av førerett

09.02.2005, HR-2005-00209-A, (sak nr. 2004/1888), straffesak, anke
Vegtrafikkloven § 33 nr. 1
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal)
Coward, Flock, Støle, Skoghøy og Schei

Saken gjaldt for Høyesterett spørsmålet om tap av retten til å føre motorvogn for en mann som var dømt for en rekke overgrep mot sin ektefelle, og blant annet var funnet skyldig i å ha brukt bil som middel ved et skremmende, forsettlig grovt skadeverk og forsettlig overtredelse av vegtrafikkloven § 3.

I tingretten ble mannen dømt til fengsel i fire år, derav ett år betinget, til å betale erstatning og oppreisning til ektefellen, og fradømt for alltid retten til å føre motorvogn. Etter anke fra den domfelte satte lagmannsretten fengselsstraffen ned til to år og seks måneder, og begrenset varigheten av tapet av føreretten til fire år. Den domfelte anket til Høyesterett. Bare anken over tapet av føreretten ble tillatt fremmet. Anken førte ikke frem. Begge alternativer i vegtrafikkloven § 33 nr. 1 - "hensynet til trafikksikkerheten" og "allmenne hensyn ellers" - tilsa tap av føreretten ut fra hans atferd ved skadeverket og vegtrafikkovertredelsen. Han kjørte forsettlig to ganger på ektefellens bil, som ble forskjøvet et titalls meter og fikk store skader. Dette skjedde i et boligstrøk, og i en situasjon der ektefellen hadde stoppet fordi det var barn ved veien. Alternativet "allmenne hensyn ellers" tilsa tap av føreretten også ut fra den domfeltes etterfølgende straffbare handlinger, der han tvang ektefellen inn i sin bil, kjørte av gårde med henne og slo henne flere ganger inne i bilen med en hammer han hadde tatt med. Det ble tatt inn i avgjørelsen krav om full ny førerprøve som vilkår for gjenerverv av førerett, jf. § 8-3 sjette ledd i forskrift om tap av føreretten.
Til toppen