Straffutmåling - seksuell omgang med 3 1/2 år gammel datter

21.10.2005, HR-2005-01991-A, (sak nr. 2005/1558), straffesak, anke
Straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, jf. § 197
Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan Hoel) mot A (advokat Gunnar Hagen)

Rt-2005-1707

Bruzelius, Kaasen, Stabel, Flock og Lund

A var i tingretten dømt til fengsel i 120 dager for en overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, jf. § 197. Han anket over lagmannsretten over straffutmålingen som gjorde straffen betinget. En dommer stemte for å sette straffen til ubetinget fengsel i 60 dager. Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen til Høyesterett, som forkastet anken.

Domfelte hadde hatt besøk av sin datter, og de to hadde delt seng. En morgen fikk han ereksjon og datteren berørte da hans penis. Han tok dynen til side og blottet kjønnsorganet delvis. Datteren begynte uten oppfordring å slikke penis. Situasjonen opphørte etter under ett minutt ved at han la dynen over seg igjen. Forholdet ble kjent da fornærmede ca. 1 ½ senere fortalte om det til et søskenbarn. Da hennes mor tok opp dette med domfelte tilsto han umiddelbart, og domfellelsen bygger utelukkende på tilståelsen.

Selv om Høyesterett uttalte at utgangspunktet ved seksuelle overgrep mot egne barn er ubetinget fengsel ble tilståelse tillagt stor vekt ved straffutmålingen. I tillegg ble tatt i betraktning at det gikk nærmere ett år etter at forholdet var blitt kjent for moren før hun anmeldte dette, og at dette hadde vært en belastning for domfelte.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen