Plenumsavgjørelse - seksuell omgang med barn under 14 år - villfarelse om alder

24.06.2005, HR-2005-1014-A, (sak nr. 2005/260), straffesak, anke
straffeloven § 195
Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre) mot A (advokat Erik Keiserud)

Rt-2005-833

Gjølstad, Mitsem, Stabel, Aasland, Lund, Gussgard, Tjomsland, Coward, Stang Lund, Oftedal Broch, Flock, Matningsdal, Bruzelius, Skoghøy, Utgård, Støle, Schei

Straffeloven § 195 bestemmer at den som har seksuell omgang med et barn under 14 år straffes med fengsel i inntil 10 år, og med to års minstestraff hvis det er samleie. Selv om den som begår handlingen tror at fornærmede er over 14 år, og er fullt ut aktsom på dette punkt, har det ingen betydning for straffbarheten. Alder er et rent objektivt vilkår for straff. Regelen er annerledes enn § 196 som setter straff for seksuell omgang med barn under 16 år. Etter denne bestemmelsen kan gjerningspersonen ikke straffes dersom han trodde at fornærmede var over 16, og det ikke foreligger noen uaktsomhet i denne forbindelse. Høyesteretts plenumssak gjaldt spørsmålet om den rent objektive regel i straffeloven § 195, om at villfarelse om fornærmedes alder ikke fritar for straff, er i strid med den såkalte uskyldspresumsjonen i Den europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 2.

Høyesterett la til grunn at EMK artikkel 6 nr. 2 setter skranker for adgangen til å straffe hvor det ikke foreligger skyld fra gjerningspersonens side. Objektive straffbarhetsvilkår aksepteres bare innenfor rimelige grenser tatt i betraktning hva som står på spill. Høyesterett kom til at det er i strid med EMK å anvende straffeloven § 195 etter sin ordlyd, slik at også den gjerningsperson som i enhver henseende er aktsom i sin tro på at fornærmede er over 14 år, likevel kan straffes. Dette var også lagt til grunn av Gulating lagmannsrett i den saken som ble behandlet og som gjaldt samleie med en pike på 13 år og 3 måneder.

Lagmannsretten hadde opphevet tingrettens fellende dom fordi tingretten ikke hadde vurdert om tiltalte hadde vært i aktsom god tro med hensyn til fornærmedes alder. Påtalemyndighetens anke over lagmannsrettens lovanvendelse ble forkastet. Avgjørelsen er enstemmig, men to dommere hadde en annen begrunnelse enn flertallet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen