Utmåling av straff og oppreisning for en fars langvarige og alvorlige overgrep mot to døtre

21.12.2005, HR-2005-02001-A, (sak nr. 2005/1434), straffesak, anke
Skadeserstatningsloven § 3-5 jf. §3-3
A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tormod Bakke)

Rt-2005-1766

Coward, Flock, Skoghøy, Bruzelius og Gussgard

A var dømt for over en årrekke jevnlig å ha foretatt alvorlige overgrep mot sine to døtre. De seksuelle overgrepene mot den ene omfattet samleier med sædavgang og varte fra hun var 3-4 år til hun var 14 år gammel, mishandlingen av den andre varte fra hun var 3 år til hun flyttet hjemmefra 16 år gammel. Familiemedlemmene levde i konstant redsel for As sinneutbrudd. Døtrene har gått i terapi en tid og har fortsatt behov for behandling.

Tingretten satte straffen til fengsel i 8 år, og oppreisningen til 300 000 kroner til den seksuelt misbrukte, 150 000 kroner til den andre. As anke til lagmannsretten førte til at flertallet - meddommerne - skjerpet fengselsstraffen til 9 år. Fagdommerne stemte for 8 år. Oppreisningsbeløpene ble opprettholdt. As anke til Høyesterett førte ikke frem. I kjennelsen heter det blant annet at i denne saken var det neppe riktig å sette den samlede straffen lavere enn om de to forholdene var vurdert for seg og straffene lagt sammen; bildet av barn som levde i et trusselregime, kom sterkere frem nettopp når overgrepene ble sett under ett.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen