Straffutmåling ved drap begått under særdeles skjerpende omstendigheter

22.12.2005, HR-2005-02007-A, (sak nr. 2005/1567), straffesak, anke
Straffeloven § 233 annet ledd annet punktum
Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Rt-2005-1782

Dommere: Stang Lund, Matningsdal, Øie, Skoghøy og Aasland

A var i Salten tingrett og Hålogaland lagmannsrette funnet skyldig i forsettlig drap av en kvinne begått under særdeles skjerpende omstendigheter. I begge instanser var straffen satt til fengsel i 11 år.

Etter påtalemyndighetens anke skjerpet Høyesterett straffen til fengsel i 14 år. Drapet hadde skjedd i fornærmedes hjem ved at hun ble stukket ned bakfra med en brødkniv. Hun døde ca. en halvtime etter denne handlingen. Etter Høyesteretts vurdering måtte det ved straffutmålingen i skjerpende retning legges betydelig vekt på at drapet skjedde i hennes eget hjem mens hun holdt sin tre uker gamle sønn i sine armer, og at hennes syv år gamle datter var til stede og opplevde drapet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen