Hawala bankvirksomhet II

01.06.2005, HR-00880-A, (sak nr. 2005/224), straffesak, anke
Straffeloven § 29 nr. 2, valutareguleringsloven § 1 jf. § 10
Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen) mot A og B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Støle, Stang Lund, Skoghøy, Øie og Coward

Saken gjaldt reaksjonsfastsettelsen for brudd på regnskapsloven, ligningsloven, valutareguleringsloven og straffelovens heleribestemmelse ved såkalt hawala bankvirksomhet.

A hadde i en periode fra kontor i Oslo drevet internasjonal betalingsformidling gjennom organisasjonen --- som har hovedkontor i X i Somalia. Virksomheten gikk i hovedsak ut på formidling av penger fra etniske somaliere i Norge til slekt og venner i Somalia. Virksomheten var omfattende, drevet uten tillatelse etter valutareguleringslovgivningen, og det var ikke levert regnskap eller selvangivelse til myndighetene. A hadde hatt en ledende rolle i virksomheten, men ikke hatt egne inntekter fra denne. Bs rolle hadde vært en annen og mer beskjeden.

Tingretten satte straffen for A til fengsel ett år og to måneder. Han ble videre idømt rettighetstap etter straffeloven § 29 nr. 2. For B ble straffen satt til betinget fengsel i 45 dager. Etter anke fra de domfelte satte lagmannsretten straffen for A til fengsel i 10 måneder, hvorav 6 måneder betinget. Rettighetstapet ble avgrenset i omfang i forhold til tingrettens dom. For B ble reaksjonen en bot. Påtalemyndigheten anket til Høyesterett over straffutmålingen for begge de domfelte.

Høyesterett kom til at straffen for A skulle settes til fengsel i 1 år, hvorav 6 måneder betinget. Rettighetstapet ble opprettholdt under dissens, idet to dommere stemte for at det ikke burde idømmes rettighetstap. For B ble boten som han var ilagt ved lagmannsrettens dom, ansett fullbyrdet ved utholdt varetekt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen