Ulovlig felling av jerv - straffutmåling

01.02.2005, HR-2005-00162-A, (sak nr. 2004/1594) straffesak, anke
Villoven § 56 første ledd første og annet punktum
I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A mfl. (advokat Pål M. Andreassen) II. A mfl. (advokat Pål M. Andreassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland)

Rt-2005-76

Oftedal Broch, Matningsdal, Mitsem, Bruzelius og Lund

Saken gjaldt straffutmåling ved ulovlig felling av jerv foretatt av fire personer. Bakgrunnen var at jerv foregående sommer hadde drept og lemlestet deres sauer. Den påfølgende vinteren kom de fire over jervespor og fulgte disse til et daghi. De mente dette var den samme jerven, gravde ut hiet, og skjøt jerven straks den kom til syne. På dette grunnlag ble de frikjent på grunn av nødrett i tingretten. Lagmannsretten fant dem skyldige, og de ble dømt til betinget fengsel i 30 dager og tap av retten til å drive jakt i to år. I tillegg kom inndragning av skytevåpen og delvis verdiinndragning av snøscooter.

Påtalemyndigheten anket og påstod at det forelå særlig straffeskjerpende omstendigheter, som hevet maksimumstraffen fra ett til to års fengsel, jf. viltloven § 56 første ledd første og annet punktum. Det burde reageres med en ubetinget fengselsstraff. De domfelte anket over rettighetstapet. Høyesterett fant at selv om jerv står på den såkalte rødlisten etter Bernkonvensjonen og er totalfredet, var dette i seg selv ikke tilstrekkelig til å anse at det forelå særlig skjerpende omstendigheter etter viltloven § 56. Rødlisten deler opp de vernede dyreartene i fem grupper. Mens ulv er i den mest verneverdige gruppen, "Direkte utryddingstruet", er jerv i gruppe 3, "Sjelden". Det forelå heller ikke andre vesentlige straffskjerpende omstendigheter. Høyesterett konstaterte samtidig at dette subsumsjonsspørsmålet ikke hadde noen betydning for straffutmålingsspørsmålet i saken. I utgangspunktet burde ulovlig og forsettlig felling av de totalfredete rovdyrene ulv, bjørn og jerv føre til en ubetinget fengselsstraff. Det var ingen spesielle formildende omstendigheter i saken, og straffen ble satt til ubetinget fengsel i 21 dager for alle fire. Rettighetstapet ble opprettholdt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen