Oppreisning etter forsøk på drap begått av sinnssyk.

08.02.2005, HR-2005-00202-A, (sak nr. 2004/757), sivil sak, anke
Skadeserstatningsloven § 3-5 jf. 1-3
A (advokat Christian Lundin) mot B (advokat Preben Henriksen)

Rt-2005-104

Stang Lund, Flock, Støle, Skoghøy og justitiarius Schei

B ble dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern for under sinnssykdom å ha forsøkt å drepe A ved å stikke ham med en kniv i hodet og halsen. A arbeidet som sikkerhetsansvarlig på Hotel ---, og var kommet ned i resepsjonen etter en melding om at en person med kniv opptrådte truende. Tingretten dømte B til å betale oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5 jf. 1-3 til A med 90 000 kroner. Lagmannsrettens flertall frifant for kravet om oppreisning.

A anket avgjørelsen av kravet om oppreisning til Høyesterett. Tre dommere tilkjente A oppreisning med 50 000 kroner, mens to dommere ville stadfeste lagmannsrettens dom. Det var enighet om at skadeserstatningsloven § 1-3 også gjaldt oppreisning, og at B hadde handlet forsettlig etter samme lov § 3-5 første ledd bokstav a. Flertallet fant etter en konkret vurdering etter § 1-3 at selv om den skadevoldende handling måtte anses som en følge av sinnssykdom, kan ikke dette i seg selv føre til at oppreisning ikke skal tilkjennes. Imidlertid måtte sinnssykdommen føre til en vesentlig reduksjon av oppreisningen. Den skadegjørende handling skyldes alene sykdommen, som medførte at B ikke hadde evnen til realistisk å vurdere sitt forhold til omverdenen. Mindretallet la avgjørende vekt på at den skadevoldende handling var helt styrt av sinnssykdommen, og at skadevolders sinnstilstand måtte tillegges en særlig vekt når kravet gjelder oppreisning. Den personlige bebreidelse og det preventive element som er med å begrunner oppreisningsansvaret, var som følge av sinnsykdommen her helt fraværende.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen