Fartsbrot - straffutmåling

01.03.2005, HR-2005-00310-A, (sak nr. 2004/1799), straffesak, anke
Vegtrafikklova § 31 fyrste ledd jf § 5 fyrste ledd
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Rt-2005-170

Flock, Stabel, Skoghøy, Gussgard og Aasland

A hadde køyrt i 155 km/t i ei 100 km/t-sone. I tingretten vart straffa sett til fengsel i 21 dagar. Ho vart redusert til fengsel i 15 dagar i lagmannsretten. Den domfelte anka til Høgsterett og gjorde gjeldande at han måtte dømmast til samfunnsstraff.

Høgsterett forkasta anken. Retten viste til HR-2004-01915-A og to andre avgjerder som var tekne same dagen, 17. november 2004, og uttala at det kan vera rom for å reagera med samfunnsstraff der farten berre så vidt ligg over grensa for å nytta fengsel utan vilkår. A var tidlegare straffedømd fire gonger og bøtelagd ni gonger for brot på vegtrafikklova. Dette var eit omstende som tilsa at det ikkje burde reagerast med samfunnsstraff.

Les heile avgjerda

Til toppen