Grovt uaktsomt trygdebedrageri - straffutmåling

03.03.2005, HR-2005-00328-A, (sak nr. 2005/53), straffesak, anke
Straffeloven § 271 a jf. § 270, straffeloven § 280
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Katteland)

Rt-2005-185-A

Coward, Oftedal Broch, Utgård, Flock og justitiarius Schei

A var tiltalt for i en periode fra september 1998 til juli 2001 å ha mottatt 162 615 kroner i uførepensjon som han ikke hadde krav på. Han hadde fortiet at han hadde en lønnsinntekt som oversteg det han kunne tjene for samtidig å ha krav på 30 prosent uførepensjon. I tingretten ble han frifunnet under dissens fra rettens formann, mens lagmannsretten fant ham skyldig i grovt uaktsomt grovt trygdebedrageri og satte straffen til ubetinget fengsel i 24 dager.

A anket til Høyesterett over straffutmålingen. Utenom anken anførte forsvareren at lagmannsrettens dom måtte oppheves fordi det ikke var inngitt påtalebegjæring innen seksmånedersfristen i straffeloven § 80. Dette førte ikke frem, idet Høyesterett mente at straffeloven § 280 andre ledd ikke gjør unntak fra hovedregelen om ubetinget offentlig påtale når det er tale om grovt bedrageri begått ved grov uaktsomhet. Anken over straffutmålingen førte derimot frem, ved at straffen ble satt til samfunnsstraff i 36 timer. Riktignok må utgangspunktet være ubetinget fengsel for et grovt trygdebedrageri av slik størrelse som her, selv om det ikke foreligger forsett, men grov uaktsomhet. Ved straffutmålingen kunne heller ikke et lavt evnenivå hos A få betydning, på grunn av den vekten dette allerede hadde fått ved subsumsjonen som grovt uaktsomt, ikke forsettlig, grovt bedrageri. Derimot la Høyesterett vekt på lang saksbehandlingstid hos trygdemyndigheter og politi eller påtalemyndighet; det var gått mer enn to og et halvt år fra forholdet ble avdekket til tiltale ble tatt ut. Angstproblemer kunne ha gjort den lange saksbehandlingstiden særlig tyngende for A.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen