Medvirkning til falsk forklaring - spørsmål om samfunnsstraff

08.03.2005, HR-2005-00344-A, (sak nr. 2005/72 og sak nr. 2005/73), straffesaker, anker
Straffeloven § 166 og § 171 nr. 2, straffeloven § 28 a
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Bjørn Kr. Soknes) og B (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Bjørn Kr. Soknes)

Rt-2005-190

Gussgard, Skoghøy, Øie, Stabel og Aasland

A og B hadde urettmessig tatt en bil og kjørt med den til de kjørte utfor veien. De avtalte med to venner at den ene av disse skulle påta seg skylden for bilbrukstyveriet og utforkjøringen, mens den andre skulle forklare at hun hadde hentet vedkommende med bil etter uhellet. Disse falske forklaringene ble gitt til politiet, men han som hadde påtatt seg skylden, angret kort tid etter og forklarte den riktige sammenhengen.

Tingretten ga A og B samfunnsstraff. De hadde begge vært beruset under kjøringen, men det var ikke kjent hvem av dem som kjørte. A ble dømt for promillekjøring ved en annen anledning. Påtalemyndigheten anket. Lagmannsretten ila B ubetinget fengsel i 15 dager, mens A fikk 30 dagers fengsel, herav 15 dager betinget med gjennomføring av promilleprogram som vilkår. Han ble også ilagt en bot. Høyesterett fant ikke grunnlag for å fravike hovedregelen om ubetinget fengsel for medvirkning til falsk forklaring. Ankene for å få samfunnsstraff ble forkastet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen