Heving av kjøp - krav om erstatning

15.03.2005, HR-2005-00392-A, (sak nr. 2004/1400), sivil sak, anke
Kjøpsloven § 18 første ledd, kjøpsloven §§ 40 og 67
Tamro MedLab AS (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Institutt for Medisinsk Pleie AS (advokat Jan Krohn)

Rt-2005-257

Matningsdal, Stabel, Skoghøy, Gussgard og Aasland

Institutt for Medisinsk Pleie AS - IMP - kjøpte i juni 1999 et EpiLight hårfjerningsapparat av Tamro MedLab AS - Tamro. Apparatets teknologi består i at det kan fjerne uønsket hår ved hjelp av lysbehandling. IMP kjøpte samtidig et SilkLigt massasjeapparat av Tamro.

I brosjyrematerialet for EpiLight, som ble brukt ved markedsføringen overfor IMP, het det at apparatet representerte "[a) revolutionary alternative to other hair removal methods", og at apparatet behandlet alle hårfarger "[w]hite/gray, blond red/auburn, brown, black". I brosjyren het det videre at apparatet hadde "[p]roven clinical results for all hair colors and textures on all parts of the body". Høyesterett kom i likhet med lagmannsretten og tingretten til at Tamro ved dette hadde forespeilet IMP egenskaper som apparatet ikke hadde, og som for øvrig ikke lar seg oppnå, idet grått og hvitt hår ikke kan fjernes ved lysbehandling, og ved at effekten på lyst, brunt og rødt hår er langt svakere enn på mørkt hår. På dette grunnlag konkluderte Høyesterett med at det i henhold til § 18 første ledd forelå en mangel. Mangelen ble ansett vesentlig slik at det forelå hevingsrett, jf. kjøpsloven § 39 første ledd. Reklamasjonsfristene i kjøpsloven §§ 32 første ledd og 39 andre ledd var overholdt, slik at IMP fikk medhold i sitt hevingskrav for EpiLight apparatet. IMP anførte at da de to apparatene var innkjøpt som en pakkeløsning, måtte en hevingsrett for EpiLight apparatet gi selskapet rett til også å heve dette kjøpet. I motsetning til tingretten og lagmannsretten tok Høyesterett også dette kravet til følge. Det ble vist til at det var en slik sammenheng mellom kjøpet av de to apparatene at en vesentlig mangel ved EpiLight apparatet representerte en bristende forutsetning for kjøpet av SilkLight apparatet. IMP krevde også erstatning for sin positive kontraktsinteresse i form av omsetningstap. Høyesterett, som la til grunn at dette var et indirekte tap etter kjøpsloven § 67 andre ledd bokstav a og b, kom til at det forelå tilsikring, jf. kjøpsloven § 40 tredje ledd, og tilkjente skjønnsmessig kr 250 000 i erstatning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen