Lagrettens medlemmer overnattet hjemme - spørsmål om saksbehandlingsfeil

17.03.2005, HR-2005-00430-A, (sak nr. 2004/1854), straffesak, anke
Straffeprosessloven § 359
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Olav Helge Thue)

Rt-2005-298

Coward, Matningsdal, Stabel, Skoghøy og Gjølstad

I en større narkotikasak med flere tiltalte ble A i lagmannsretten dømt til fengsel i tre år og seks måneder. Han anket til Høyesterett over straffutmålingen og saksbehandlingen. Bare saksbehandlingsanken ble tillatt fremmet. A anførte der at det var en feil at lagrettens medlemmer fikk overnatte hjemme etter at de hadde begynt på rådslagningen, men før de hadde kommet frem til sin konklusjon.

Anken førte ikke frem. Høyesterett tok utgangspunkt i strpl. § 359, og uttalte at bestemmelsens ordlyd må forstås slik at den legger det til et skjønn fra rettens formann om lagrettemedlemmene skal få forlate rådslagningsrommet, også når det gjelder et såpass langvarig fravær som å reise hjem for natten. Etter Høyesteretts mening foreligger det ikke rettskildemomenter som begrunner en annen løsning. En annen sak er at det, ganske særlig når medienes pågang er stor, kan være en klok utøvelse av rettsformannens skjønn å beslutte felles, isolert innkvartering av lagrettemedlemmene, noe som har vært gjort enkelte ganger. Men en slik situasjon forelå ikke her, og saken ga ikke foranledning til å gå inn på om det kan tenkes tilfeller der rettsformannens skjønn er utøvet på en slik måte at det må anses å foreligge en saksbehandlingsfeil.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen