Rettergangsfeil - ufullstendig opplyst sak

17.03.2005, HR-2005-00439-A, (sak nr. 2004/1037), straffesak, anke og (sak nr. 2004/1792), straffesak, anke
Straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 3
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Erland Holmen)

Rt-2005-321

Bruzelius, Støle, Utgård, Oftedal Broch, Schei

Sakene for Høyesterett gjaldt forsvarers anførsel utenom anken at lagmannsrettens dommer av hhv. 4. februar 2004 og 22. oktober 2004 måtte oppheves på grunn av rettergangsfeil som antas å kunne ha innvirket på deres innhold til skade for siktede, jf. straffeprosessloven § 342 annet ledd nr. 3 ved at sakene ikke hadde vært fullstendig opplyst, jf. § 294.

Anførselen gjaldt at saken av 4. februar 2004 var ufullstendig opplyst ved at lagmannsretten ikke var kjent med at det var gjennomført kommunikasjonskontroll av to av As medtiltalte og at materialet fra denne kontrollen ikke inneholdt opplysninger som vedrørte A, jf. Høyesteretts kjæremålsutvalg kjennelse 19. november 2004 (HR-2004-01934-U) avsnitt 14. Høyesterett kom til at lagmannsrettens dom av 4. februar 2004 måtte oppheves for tre (av fem) forholds vedkommende fordi lagmannsretten ikke hadde fått opplysninger om at kommunikasjonskontrollen ikke inneholdt noe som koblet A til de medtiltalte samtidig som det ble dokumentert lister over telefonbruk som viste telefoner mellom de medtiltalte og A og det ble argumentert for at dette var bevismateriale av betydning. Mangelen på opplysning om at det i materialet fra kommunikasjonskontrollen ikke var noe som ga grunnlag for å knytte A til de straffbare handlingene, ga lagretten et mangelfullt grunnlag for å vurdere troverdigheten og betydningen av de medtiltaltes vitneforklaringer og betydningen av telefonlister som en politibetjent gjennomgikk. Høyesterett kom videre til at lagmannsrettens dom av 22. oktober 2004 måtte oppheves i sin helhet. Dette skyldtes at lagmannsretten hadde tillatt opplesning av februardommen og at det ble stilt tilleggsspørsmål til en politibetjent som var vitne, om forhold vedrørende narkotikaforbrytelser som A var blitt domfelt for i februardommen, og at dette kan ha påvirket bevisvurderingen i saken. Det ble utmålt straff for befatning med ca. 45 gram heroin og ca. 3,8 kilo hasjisj samt befatning med to skytevåpen. Det er uttalt at straffen i utgangspunktet i dette tilfellet ville utgjøre om lag tre år, men pga tidsmomentet og As uttalte psykiske problemer ble straffen satt til fengsel i to år.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen