Forsøk på å oppbevare vel 450 g amfetamin i fengsel - straffutmåling

31.03.2005, HR-2005-00491-A, (sak nr. 2005/250), straffesak, anke,
straffeloven § 162
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Rt-2005-368

Coward, Flock, Stabel, Utgård, Lund

A ble i tingretten dømt til fengsel i 3 år og 3 måneder for grov narkotikaforbrytelse - forsøk på å oppbevare 457,5 gram amfetamin i Åna fengsel. Han anket til lagmannsretten, som satte straffen ned til fengsel i 2 år og 6 måneder.

A anket til Høyesterett over straffutmålingen, og påtalemyndigheten motanket - også over straffutmålingen. As anke førte frem. Høyesterett var enig med lagmannsretten i at man tok som utgangspunkt et straffenivå på fengsel i ca. 2 år for å oppbevare en slik mengde amfetamin, og i at det ble gjort et visst - men begrenset - fradrag fordi det gjaldt forsøk og saksbehandlingstiden var noe lang. Det sentrale spørsmålet var betydningen av at narkotikaforbrytelsen var foretatt i et fengsel. I Rt. 2003 side 1818 lot Høyesterett særlig dette momentet føre til en ganske betydelig skjerping av straffen. Avgjørelsen gjaldt imidlertid et rent profittmotivert salg foretatt av en innsatt som ikke selv var misbruker, og den kunne ikke sees som uttrykk for at tilsvarende tillegg i straffen generelt ville være riktig når det var tale om narkotikalovbrudd i fengsler. A var misbruker og hadde ifølge lagmannsretten hatt en tilbaketrukket rolle i saken, uten profittmotiv, og med en involvering som kunne vært tilfeldig. Ut fra dette mente Høyesterett at lagmannsretten hadde latt det veie noe for tungt at forbrytelsen skjedde i fengselet. Høyesterett satte straffen til fengsel i 2 år og 3 måneder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen