Fordeling av aksjeutbytte

27.04.2005, HR-2005-00662-A, (sak nr. 2005/25), sivil sak, anke
Aksjeloven § 8-3
A mfl. (advokat William Nybø) mot Bergshav Shipholding AS (advokat Lars A. Christensen)

Rt-2005-539

Coward, Støle, Flock, Gussgard og justitiarius Schei

Saken gjaldt utbetalingen av et utbyttebeløp fastsatt av retten etter aksjeloven § 8-4: Skulle beløpet fordeles ut fra antallet aksjer da generalforsamlingen traff sin beslutning om utbyttet, eller ut fra det lavere antallet aksjer på tidspunktet for rettens avgjørelse?

Tingretten var kommet til at lagmannsrettens rettskraftige kjennelse om utbyttet måtte forstås slik at utbyttebeløpet fastsatt i kjennelsens slutning skulle fordeles utelukkende på de aksjene som fantes på tidspunktet for rettens avgjørelse. Lagmannsretten kom ut fra en tolkning av kjennelsen til motsatt resultat - det avgjørende var antallet aksjer på tidspunktet for generalforsamlingen.

Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom. Etter Høyesteretts mening må aksjeloven § 8-3, sett i sammenheng med de øvrige reglene i kapittel 8, forstås slik at det er aksjeantallet på tidspunktet for generalforsamlingen som er det avgjørende også når retten etter § 8-4 fastsetter utbyttet, og lagmannsrettens rettskraftige kjennelse måtte forstås slik at det også var dette som var avgjort der.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen