Seksuell omgang med barn

27.04.2005, HR-2005-00663-A, (sak nr. 2005/170), straffesak, anke
Straffeloven § 195 første ledd første punktum og andre ledd bokstav c, m.m.
A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger)

Rt-2005-544

Støle, Flock, Gussgard, Coward og justitiarius Schei

A var dømt for to tilfeller av seksuell omgang med seks år gammel pike, som var datter av hans kones søster. Videre var han dømt for fotografering i denne forbindelse, samt for besittelse av diverse barnepornografisk materiale.

Tingretten satte straffen til to år og tre måneder hvorav ett år betinget. I lagmannsretten ble straffen redusert til ett år og seks måneder. Etter domfeltes anke satte Høyesterett straffen til ett år og tre måneder. Forbrytelsene mot straffeloven § 195 var dominerende ved straffutmålingen. Det var straffskjerpende at As atferd representerte et grovt tillitsbrudd overfor fornærmede og hennes foreldre, og at han hadde fotografert deler av den seksuelle omgang med niesen.

Høyesterett tok ved utmålingen utgangspunkt i et straffenivå på to års fengsel. A hadde på et tidlig tidspunkt under etterforskningen avlagt uforbeholden tilståelse. Dette ga grunnlag for en reduksjon i straffen med et halvt år. Det var nå gått nesten fire år siden overgrepene mot niesen ble avdekket, uten at dette kunne lastes ham.

Tidsforløpet førte til ytterligere reduksjon.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen