Ran av bensinstasjon - spørsmål om samfunnsstraff

29.04.2005, HR-2005-00676-A, (sak nr. 2005/302), straffesak, anke
Straffeloven § 267 jf. § 268 første ledd
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Rt-2005-573

Gussgard, Coward, Støle, Flock og justitiarius Schei

Domfelte - en gutt på 18 og et halvt år - gikk en natt inn på en bensinstasjon med finnlandshette på hodet og skjerf foran ansiktet, medbringende en uladd luftpistol som så ut som en vanlig pistol. Denne ble rettet mot den personen som betjente stasjonen alene. Utbyttet ble vel 1000 kroner, 17 telekort og ca. 20 pakker sigaretter.

Både tingretten og lagmannsrettens flertall fastsatte straffen til samfunnsstraff i 360 timer med en subsidiær fengselsstraff på 1 år og 3 måneder. Påtalemyndigheten anket over straffutmålingen. Høyesteretts flertall fant at det av allmennpreventive grunner måtte reageres med ubetinget fengsel for dette ranet, som lå i grenseområdet mot grovt ran. Bare helt spesielle forhold kunne begrunne samfunnsstraff for ran som dette.

Straffen ble satt til fengsel i 1 år og 3 måneder, da tatt i betraktning at det forelå en tilståelse av prosessøkonomisk betydning. Seks måneder av straffen ble gjort betinget, idet det ble lagt vekt på domfeltes unge alder, at han var tidligere ustraffet, og at han var i en livssituasjon der det er viktig at han ikke holdes for lenge borte fra utdannelse og hjemmemiljø.

Mindretallet - dommer Coward - mente at anken burde forkastes. Foruten domfeltes alder ble det særlig lagt vekt på det lagmannsretten hadde fremhevet om at ranet fremsto som en urasjonell og ubetenksom handling av engangskarakter som så langt utenfor domfeltes øvrige livsførsel, at ranet ikke hadde et profesjonelt preg.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen