Straffutmålingen for uaktsomt drap i trafikken

29.04.2005, HR-2005-00682-A, (sak nr. 2005/193), straffesak, anke
Straffeloven § 239
A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn S. Maurud)

Rt-2005-586

Coward, Støle, Utgård, Gussgard og Aasland

Den domfelte hadde som trikkefører i august 2003 kjørt på en syklist som kom fra venstre. Syklisten døde øyeblikkelig. Trikken hadde en hastighet på vel 30 km/t da trikkeføreren oppdaget syklisten og begynte å bremse, mens Sporveiens interne fartsgrense på stedet var satt til 15 km/t på grunn av et vanskelig trafikkbilde. Da ulykken skjedde, var oversikten spesielt dårlig fordi en stillestående trikk begrenset utsikten for både trikkeføreren og syklisten.

Tingretten kom til at trikkeføreren hadde utvist en uaktsomhet som var "markant men ikke grov". Også syklisten, som hadde vikeplikt for trikken, hadde vært uaktsom. Tingretten satte straffen til ubetinget fengsel i 60 dager, og den domfeltes anke til lagmannsretten over straffutmålingen ble forkastet, under dissens 2-1. Den domfelte anket til Høyesterett over straffutmålingen.

Høyesterett anså det klart at det ikke var tale om et tidsforløp som ga grunnlag for en betinget dom, slik forsvareren prinsipalt anførte. Ved domfellelse for uaktsomt drap i trafikken så Høyesterett, under henvisning til Rt. 1992 side 808, som utgangspunkt heller ikke rom for å anvende samfunnsstraff.

Det forelå formildende omstendigheter: syklistens uaktsomhet var av tingretten karakterisert som "et sentralt moment i hendelsesforløpet", og ulykken hadde gått sterkt inn på den domfelte. Høyesterett mente at disse omstendighetene ikke var så ekstraordinære at de ga grunnlag for å fravike utgangspunktet om ubetinget fengselsstraff, men satte straffen ned til fengsel i 30 dager, slik den dissenterende dommeren i lagmannsretten hadde gått inn for.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen