Utmåling av straff for grov narkotikaforbrytelse

29.04.2005, HR-2005-00687-A, (sak nr. 2005/326), straffesak, anke
straffeloven § 162, 2. ledd, jf. 5. ledd
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat Erik Keiserud)

Rt-2005-593

Skoghøy, Stabel, Mitsem, Stang Lund, Lund

Domfelte hadde på oppdrag reist fra Bergen til Oslo for å hente et heroinparti på anslagsvis 600 gram. Etter at han hadde overtatt partiet, ble han pågrepet med dette i sin besittelse. Etter analyse viste partiet seg å bestå av 779, 8 gram heroinholdig pulver med en styrkegrad på 9 %.

Etter at domfelte ble pågrepet, tilstod han sin befatning med narkotikapartiet, men var meget tilbakeholden med å gi opplysninger om andre involverte. For tingretten erkjente han straffeskyld for befatning med 600 gram heroin, men var for øvrig ikke villig til å forklare seg. For lagmannsretten ønsket han ikke å avgi forklaring om det forhold saken gjaldt, men var villig til å forklare seg om "sin bakgrunn". Både tingretten og lagmannsretten hadde fastsatt straffen til fengsel i tre år. Etter anke fra påtalemyndigheten skjerpet Høyesterett under dissens (3-2) straffen til fengsel i fire år. Høyesterett la enstemmig til grunn at man ved straffutmålingen måtte ta utgangspunkt i det kvantum som var omfattet av domfeltes forsett - ca. 600 gram. Etter flertallets syn kunne domfeltes tilståelse bare tillegges begrenset vekt da den prosessøkonomiske gevinst og betydningen for oppklaring av saken hadde vært forholdsvis liten. Mindretallet gikk inn for å sette straffen til fengsel i tre år og seks måneder. Selv om tilståelsen ikke hadde noen stor prosessøkonomisk gevinst, og den heller ikke hadde hatt noen nevneverdig betydning for oppklaring av saken overfor de øvrige, mente mindretallet at tilståelsen burde tillegges større vekt ved straffutmålingen enn det flertallet gikk inn for.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen