Familievold

29.04.2005, HR-2005-00688-A, (sak nr. 2005/217), straffesak, anke
straffeloven § 228 første ledd og § 227
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal) mot A (advokat John Christian Elden)

Rt-2005-595

Stabel, Stang Lund, Skoghøy, Mitsem, Lund

Utmåling av straff for ett tilfelle av vold og trussel mot ektefelle. Straffeloven § 228 første ledd og § 227. Betydningen av fornærmedes holdning til straffen.

A ble domfelt for, etter en krangel i hjemmet, å ha holdt ektefellen fast, lagt seg oppå henne og slått henne flere ganger med flat hånd i ansiktet, mens han truet med å drepe henne dersom hun gikk noen steder. Ektefellen anmeldte forholdet og fikk besøksforbud, men etter få dager tok hun ham hjem igjen og trakk påtalebegjæringen, besøksforbudet ble opphevet. Paret bor fortsatt sammen, og ektefellen har gitt sterkt uttrykk for at hun ikke ønsker ham straffet.

Tingretten satte straffen til 60 dager betinget fengsel, lagmannsretten til ubetinget fengsel i 18 dager. Forholdet hadde en viss likhet med forholdet i Rt. 2001 side 1411, der en mann fikk 30 dagers fengsel for to tilfeller av legemsfornærmelse mot sin ektefelle. I den saken hadde ektefellen ikke krevd mannen straffet. Høyesterett viste da til hensynene bak endringene i påtalereglene i straffeloven § 228 fjerde ledd, og uttalte at fornærmedes personlige holdning ikke kan tillegges vesentlig betydning ved straffutmålingen.

Høyesterett så ikke grunn til å fravike dette. Straffen ble satt til fengsel i 30 dager.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen