Rettslige avhør under etterforskning

12.05.2005, HR-2005-00781-U, (sak nr. 2005/660), straffesak, KJÆREMÅL
Straffeprosessloven §§ 237 og 243
Rogaland politidistrikt

Rt-2005-651

Bruzelius, Flock og Øie

Spørsmål om rettslige avhør under etterforskning, jf. straffeprosessloven § 237, kan avholdes uten at siktede stevnes og forsvarere varsles, jf. straffeprosessloven § 243: Rogaland politidistrikt fremsatte 1. april 2005 begjæring om rettslige avhør av seks vitner i "Nokas-saken". Vitnene hadde benyttet seg av sin rett til å nekte å forklare seg for politiet, jf. straffeprosessloven § 230, og avhørene var ment å tre i stedet for politiavhør. Politiet bad om at rettslige avhør ble avholdt uten at de siktede ble stevnet og fremstilt for retten og uten at siktedes forsvarere ble varslet.

Oslo tingrett fastsatte tidspunkt for rettslige avhør og opplyste at det etter rettens syn ikke var adgang til å unnlate varsling av forsvarerne og stevning av de siktede. Rogaland politidistrikt påkjærte tingrettens beslutning til Borgarting lagmannsrett, som ved kjennelse av 27. april 2005 forkastet kjæremålet. Rogaland politidistrikt påkjærte Borgarting lagmannsretts kjennelse. Høyesteretts kjæremålsutvalg, som hadde begrenset kompetanse etter reglene i straffeprosessloven § 388, forkastet kjæremålet. Kjæremålsutvalget fant at lagmannsretten hadde tolket straffeprosessloven § 243 riktig, når den hadde lagt til grunn at de siktede skulle stevnes og forsvarerne varsles. Siktedes møteplikt og rett til fremstilling er likevel begrenset, jf. straffeprosessloven § 85. Med henblikk til den praktiske gjennomføringen påpekte kjæremålsutvalget at straffeprosesslovens bestemmelser ikke er tilpasset en situasjon som den foreliggende, med et stort antall siktede og forsvarere. Det burde derfor kunne drøftes om avhørene kunne gjennomføres med bare en eller et begrenset antall representanter for forsvarerne til stede.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen