Straffutmåling - voldtekt/sovende kvinne

24.05.2005, HR-2005-00821-A, (sak nr. 2005/202), straffesak, anke
straffeloven § 192 første ledd bokstav b
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Ellertsen) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)

Rt-2005-663

Mitsem, Tjomsland, Stabel, Lund, Aasland

Saken gjaldt straffutmålingen for samleie med en kvinne som var ute av stand til å motsette seg handlingen fordi hun sov - straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. andre ledd bokstav a - samt utmålingen av oppreisningserstatningen til fornærmede. Etter en fest hadde fornærmede blitt med tiltalte hjem. Der la de seg etter hvert i samme seng og hadde gjensidig oralsex, men fornærmede gjorde det samtidig klart at hun ikke ville ha samleie med ham. Hun la seg til å sove, med tiltalte ved siden av seg i sengen, og mens hun sov, førte tiltalte sin penis inn i hennes vagina. Han trakk seg ut etter kort tid, uten sædavgang. Straks etter våknet fornærmede, og tiltalte innrømmet at han hadde forbrutt seg.

Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett satte straffen til samfunnstjeneste i 360 timer, og tilkjente en oppreisningserstatning på 50 000 kroner. Etter påtalemyndighetens anke, fastsatte Høyesteretts flertall - tre dommere - straffen til to års fengsel - hvorav 90 dager blir å fullbyrde, mens fullbyrdelsen av resten av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Selv om fornærmede hadde krav på at hennes nei til samleie ble respektert, tok flertallet hensyn til hendelsesforløpet før det straffbare overgrepet, og til at domfelte hadde avgitt uforbeholden tilståelse i en sak der bevisbedømmelsen ellers kunne ha voldt problemer. Mindretallet mente at den ubetingede delen av fengselsstraffen burde settes til seks måneder. Påtalemyndigheten hadde også krevd ny behandling av oppreisningskravet, og viste til den veiledende norm for oppreisning til voldtektsofre på 100 000 kroner. Høyesterett fant enstemmig ikke å ville øke det tilkjente beløpet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen