Vold mot politiet - spørsmål om samfunnsstraff

01.06.2005, HR-2005-00881-A, (sak nr. 2005/357), straffesak, anke
Straffeloven § 127
A (advokat Kjell Holst Sæther) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Rune Høgberg)

Rt-2005-728

Gjølstad, Stang Lund, Mitsem, Matningsdal og Aasland

A bet en politibetjent i låret da han ble lagt i bakken etter å ha gjort motstand mot pågripelse som følge av at han hadde nytt alkohol på et torg natt til søndag 27. juli 2003. Tingretten idømte samfunnsstraff, mens lagmannsretten under dissens endret straffen til ubetinget fengsel i 21 dager.

Høyesterett forkastet domfeltes anke over straffutmålingen. Etter langvarig praksis er den klare hovedregel at det reageres med ubetinget fengsel ved vold mot politiet. Forsvareren gjorde gjeldende at for mindre grove overtredelser av § 127 burde utgangspunktet endres til samfunnsstraff, med mindre det foreligger skade eller særlig skjerpende omstendigheter. Høyesterett fant ikke grunn til å endre praksis på dette området. Det forelå heller ikke særlige forhold som med tyngde talte for samfunnsstraff i dette tilfellet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen