Straffutmåling - simpelt tyveri og mindre alvorlig narkotikaforbrytelse - 30 tidligere domfellelser

08.06.2005, HR-2005-00909-A, (sak nr. 2005/314), straffesak, anke
Straffeloven § 61
A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Randi Lucie Gabrielsen)

Rt-2005-746

Øie, Støle, Lund, Bruzelius og Aasland

A var av tingrett og lagmannsrett ilagt en straff av fengsel i seks måneder for et simpelt tyveri av en mobiltelefon og erverv av elleve tabletter mogadon med det narkotiske virkestoffet nitrazepam. Da A begikk de aktuelle handlinger, var han domfelt 30 ganger tidligere, i det vesentlige for vinnings- og narkotikakriminalitet av mindre alvorlig karakter. Tyveriet av mobiltelefonen ble begått tre dager etter at han ble løslatt fra soning av en tidligere dom. Og etter lagmannsrettens avgjørelse i den foreliggende saken var A på nytt domfelt to ganger for vinnings- og narkotikakriminalitet.

Uten gjengangerelementet ville riktig reaksjon for tyveriet av mobiltelefonen etter Høyesteretts syn vært en kortvarig betinget fengselsstraff. Narkotikaforgåelsen var så beskjeden at den isolert sett ville ha medført en bot. Ved gjentakelse av likeartede lovbrudd øker maksimumsstraffen i straffebudet som hovedregel til det dobbelte, jf. den generelle straffskjerpelsesbestemmelsen i straffeloven § 61, som ble innført ved lov 4. juli 2003 nr. 78. Uttalelser i forarbeidene ga etter Høyesteretts syn et klart signal om at det skal skje en generell straffskjerpelse overfor dem som til stadighet blir dømt for vinningskriminalitet - ut over den skjerpelse som før lovendringen hadde skjedd gjennom rettspraksis. Samtidig presiseres det i forarbeidene at det fortsatt skal være forholdsmessighet mellom den straffbare handling og den utmålte straff. Og det understrekes at det er rom for en mindre omfattende straffskjerpelse overfor rusmisbrukere som stjeler for å skaffe penger til narkotika enn overfor vinningsforbrytere med profesjonelt tilsnitt. Høyesterett fant at gjengangerelementet måtte tillegges vesentlig betydning. Men retten la også - i tråd med uttalelsene i forarbeidene - vekt på at A var en tungt belastet narkotikamisbruker som begikk vinningskriminalitet for å finansiere sitt rusmisbruk, og på at det dreide seg om mindre alvorlig vinnings- og narkotikakriminalitet. Straffen ble satt til fengsel i 90 dager, som var avsonet ved varetekt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen