Utleggstrekk i pensjon utbetalt i utlandet

08.06.2005, HR-2005-00910-A, (sak nr. 2004/1784) sivil sak, kjæremål
Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-3
DnB NOR Bank ASA (advokat Henrik Nygaard) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Rt-2005-750

Gussgard, Matningsdal, Mitsem, Skoghøy og Gjølstad

Spørsmål om namsmannen har stedlig kompetanse til å beslutte utleggstrekk i pensjon som utbetales fra Norge til pensjonist fast bosatt i Spania.

DnB NOR Bank ASA fremmet begjæring om utlegg overfor en pensjonist som hadde flyttet til Spania, og bad om utleggstrekk i pensjon utbetalt fra Folketrygdkontoret for utenlandssaker. Namsmannen nektet forretningen fremmet med den begrunnelse at det ikke var hjemmel for utleggstrekk overfor en som ikke hadde hjemting i riket. Det ble vist til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-3, der det i annet ledd annet punktum heter: "Utleggstrekk kan bare besluttes av namsmannen i det distrikt der saksøkte har hjemting." Oslo byfogdembete, domstolen, og Borgarting lagmannsrett, flertallet, var enig i denne lovforståelsen. DnB NOR Bank ASA påkjærte lagmannsrettens kjennelse. Høyesteretts kjæremålsutvalg besluttet at kjæremålet skulle avgjøres av Høyesterett.

Høyesterett fant at ordlyden i § 7-3 annet ledd annet punktum var tvetydig. Den kunne forstås slik at utleggstrekk bare kan foretas når saksøkte har hjemting i riket. Men den kunne også forstås slik at den bare tar sikte på å regulere den innbyrdes kompetansen mellom de alminnelige namsmenn, og dette ble rettens konklusjon. Det ble lagt vekt på praksis før lovendring i 1992 og lovforarbeider. Utleggstrekk kunne gjennomføres etter lovens § 7-3 annet ledd første punktum (d).

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen