Salg av narkotika - inndragning

14.06.2005, HR-2005-00950-A, (sak nr. 2005/490), straffesak, anke
Straffeloven § 34
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jostein Johannessen)

Rt-2005-779

Gussgard, Flock, Matningsdal, Mitsem og Aasland

Spørsmål om inndragning av utbytte ved salg av narkotika kan foretas når selgeren ikke har mottatt betalingen, straffeloven § 34. A var i Agder lagmannsrett dømt etter straffeloven § 162 første og annet ledd, jf. femte ledd for å ha solgt narkotika for et beløp på kr 113 767. Det ble imidlertid lagt til grunn at han bare hadde mottatt kr 11 767 av disse pengene. Under henvisning til straffeloven § 34 foretok retten inndragning av kr 113 767.

Høyesterett la til grunn at det ikke kunne foretas inndragning av utbytte etter § 34 når domfelte ikke hadde mottatt dette. Det ble vist til forarbeidene ved endringen i § 34 ved lov nr. 39 for 1999 og til rettspraksis både før og etter lovendringen. Høyesterett avsa ny dom for inndragning av kr 11 767.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen