Straffutmåling - narkotika og kjøring uten førerkort

15.06.2005, HR-2005-00961-A, (sak nr. 2005/559), straffesak, anke
Straffeloven § 162, straffeloven § 61, vegtrafikkloven § 31
A (aadvokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger)

Rt-2005-781

Oftedal Broch, Øie, Skoghøy, Stang Lund og Lund

A var i tingretten 18. august 2004 dømt til 60 dager ubetinget fengsel for ovennevnte forhold som fellesstraff med Fredrikstad byretts dom 12. november 2001, der han var idømt betinget fengsel i 60 dager med tre års prøvetid for oppbevaring av 80 valiumtabletter, kjøring uten førerkort, bæring av kniv på offentlig sted og oppbevaring av ladd hagle med patroner på sitt soveværelse. Borgarting lagmannsrett forkastet hans anke over straffutmålingen.

A er straffedømt 18 ganger, og er nå 42 år. Han bor alene i en leilighet, er uføretrygdet, har god kontakt med noen familiemedlemmer og har en kjæreste. Forholdet har vart i 8-9 år. Hans kriminalitet har vært knyttet til et omfattende alkoholproblem, og har bestått av en lang rekke tyverier og helerier, noen narkotikaovertredelser og flere tilfeller av bilbrukstyverier og kjøring uten førerkort. A anket til Høyesterett over straffutmålingen. Han ønsket samfunnsstraff og gjorde gjeldende at han er i ferd med å overkomme sitt alkoholproblem, og at saken dessuten har tatt lang tid. Høyesterett pekte på at A syntes å ha noe bedre kontroll over sitt forhold til rusmidler, og at dette hadde gitt utslag i mindre kriminalitet de senere år. Til dette kom at det hadde tatt lang tid, nær to år, å iretteføre de enkle forhold saken omfattet. Tidsbruken talte nå mot ubetinget fengselsstraff. Samfunnsstraff fremsto etter det opplyste som et bedre virkemiddel for å hjelpe Eide videre i å kontrollere sitt rusmisbruk. Selv med de mange tidligere domfellelsene sto lovovertedelsene som han nå var domfelt for, ikke sentralt i forhold til endringen i straffeloven § 61, som forhøyet maksimumstraffen for gjentatt domfellelse for lovbrudd av samme art. Etter dette tok Høyesterett anken til følge. Straffen ble satt til samfunnsstraff i 60 timer og 120 dager gjennomføringstid.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen