Erstatning for personskade etter trafikkulykke. Manglende bruk av bilbelte.

29.06.2005, HR-2005-01047-A, (sak nr. 2005/264), sivil sak, anke
Bilansvarsloven § 7 første ledd
I. A (advokat Jens S. Røegh) mot Vesta Forsikring AS (advokat Knut Søraas) II. Vesta Forsikring AS (advokat Knut Søraas) mot A (advokat Jens S. Røegh)

Rt-2005-887

Oftedal Broch, Mitsem, Bruzelius, Tjomsland og justitiarius Schei

A ble hardt skadet ved en utforkjøring med bil da hun var 17 ½ år gammel. Hun satt i baksetet, brukte ikke bilbelte og ble ved utforkjøringen kastet ut av bilen. Hun er i dag 100 % uføretrygdet.

Bilens forsikringsselskap erkjente ansvar og partene ble enige om skadens erstatningsmessige størrelse. Men forsikringsselskapet ville avkorte erstatningen med 25 % fordi A hadde medvirket til skaden ved ikke å bruke bilbelte. Tingretten ga avkortning med 20 %, mens avkortningen ble satt til 10 % i lagmannsretten. Høyesterett la til grunn at A, ved ikke å bruke bilbelte som er påbudt, hadde medvirket til egen skade gjennom en uaktsomhet som ikke bare var liten.

Det subjektive vilkåret for avkortning i bilansvarsloven § 7 første ledd var dermed oppfylt. Men beslutningen om avkortning skal skje, skal videre "retta seg etter åtferda på kvar side og tilhøva elles". Høyesterett la vekt på at føreren av bilen hadde utvist grov uaktsomhet ved å kjøre i 130 km/t, noe som medførte at han mistet kontroll over bilen i en slak sving. Dette var den dominerende skadeårsaken.

Videre ble det lagt betydelig vekt på omfanget av skaden og at A var en ungdom på ulykkestidspunktet. Verken rettferdighets- eller prevensjonshensyn veide tungt nok til å begrunne avkortning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen