Stereoanlegg brukt til å forstyrre naboers nattero ble inndratt - kortversjon

29.06.2005, HR-2005-01049-A, (sak nr. 2005/532) straffesak, anke. KORTVERSJON
Straffeloven § 35 andre ledd jf. straffeloven § 390 a
Hans Jacob Strai (advokat Arvid Dahm) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Rt-2005-897

Matningsdal, Oftedal Broch, Gjølstad, Gussgard og justitiarius Schei

Høyesterett har forkastet domfeltes anke over Agder lagmannsretts dom hvor et stereoanlegg til en anslått verdi på kr 60.000 ble inndratt.

Bakgrunnen for saken var at domfelte, som bor i et boligfelt, var funnet skyldig i en omfattende og vedvarende fredsforstyrrelse overfor naboene ved å spille svært høy musikk med et stereoanlegg med stor effekt. Handlingene hadde i stor utstrekning skjedd nattestid, og domfelte hadde ikke gjort noe for å hindre at naboene ble plaget av spillingen. Tvert om hadde han også nattestid til dels spilt med åpen verandadør.

Høyesterett viste til at det dreide seg om en alvorlig fredsforstyrrelse hvor domfelte utelukkende hadde vært opptatt av å ivareta egne behov, og nektet å ta hensyn til sine naboer. Saken var så grov, og opptredenen så hensynsløs, at anleggets høye verdi ikke var til hinder for inndragning.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen