Bombesaken fra Drammen - erstatningsansvar.

29.06.2005, HR-2005-01050-A, (sak nr. 2005/63), sivil sak, anke
Skadeserstatningsloven § 5-2
I. A (advokat Håkon Knudsen) mot Gjensidige NOR Forsikring, If Skadeforsikring NUF, Enter Forsikring AS, Sparebank 1 Skadeforsikring og Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige (advokat Runar Hansen)

Rt-2005-901

Øie. Skoghøy, Stang Lund, Flock og Aasland

Saken gjaldt spørsmål om lemping av erstatningsansvar for omfattende skade forvoldt ved en forsettlig fremkalt bombeeksplosjon, jf. skadeserstatningsloven § 5-2. I juni 1997 ble en bombe sprengt utenfor lokalene til motorsykkelklubben Bandidos i Drammen. En kvinne, som var passasjer i en bil som kjørte forbi klubblokalene, ble drept. Bombeeksplosjonen forårsaket også omfattende materielle skader. De to motorsykkelklubbene Hells Angels og Bandidos hadde i lengre tid vært i strid da bomben ble sprengt. Sju personer med tilknytning til Hells Angels ble dømt til fengselsstraffer mellom 16 og seks år etter den såkalte mordbrannparagrafen i straffeloven § 148 første ledd andre straffalternativ og § 291, jf. § 292 om grovt skadeverk.

Saken for Høyesterett gjaldt regresskrav fra fem forsikringsselskaper som samlet hadde utbetalt over 285 millioner kroner i erstatning til de skadelidte. Drammen tingrett hadde anvendt lempingsregelen i skadeserstatningsloven § 5-2 og fastsatte erstatningen til noe over 14 millioner kroner, som tilsvarte fem prosent av erstatningskravet.

Borgarting lagmannsrett kom derimot til at ansvaret ikke burde lempes, til tross for det uvanlig store omfanget. Den utviste skyld ble ansett som "det helt dominerende forhold". Høyesterett pekte på at både det kolossale beløpet, som langt oversteg skadevoldernes økonomiske evne, og det forhold at det dreide seg om et regresskrav fra forsikringsselskaper, isolert sett talte for at erstatningsansvaret ble lempet. Men disse omstendigheter måtte holdes opp mot de ansvarliges grove skyld. Det dreide seg om en planlagt handling hvor hensikten var å ødelegge. De ankende parter hadde med åpne øyne voldt skade av betydelig omfang.

Etter Høyesteretts syn var det da vanskelig å finne plass for lemping selv om ansvaret ble formidabelt - skyldmomentet måtte tillegges avgjørende vekt. Lagmannsrettens dom ble derfor stadfestet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen