Straffutmåling ved befatning med 92 kg hasj.

29.06.2005, HR-2005-01054-A (sak nr. 2005/619), straffesak, anke
Straffeloven § 162 første og tredje ledd jf. femte ledd
A (advokat berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Geir Evanger)

Rt-2005-923

Gjølstad, Oftedal Broch, Stabel, Matningsdal og justitiarius Schei

A var dømt etter straffeloven § 162 første og tredje ledd, jf. femte ledd for medvirkning til forsøk på innførsel av 92 kg hasj fra Nederland til Norge. A var ingen sentral person i innførselsforsøket, men hans rolle var likevel ikke ubetydelig, bl.a. hadde han vært sjåfør i Danmark og testet grensekontrollen der. Straffeloven § 64 om etterskuddsdom kom til anvendelse, idet domfelte hadde sonet en straff på fengsel i 11 måneder for befatning med narkotika til eget bruk i samme tidsrom som innførselsforsøket fant sted. Tingretten idømte fengsel i 3 år og 6 måneder, mens lagmannsretten skjerpet straffen til fengsel i 4 år og 3 måneder.

Domfeltes anke til Høyesterett over straffutmålingen førte ikke frem. Det ble ikke ansett riktig å nedjustere straffenivået for innførsel av slike kvanta hasj som i denne saken, som typisk vil ha et profesjonelt preg, noe som også karakteriserte den foreliggende sak. Det var over tre år siden det straffbare forhold var begått, men dette kunne bare tillegges begrenset vekt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen