Forsikringsbedrager - fartsovertredelse

29.06.2005, HR-2005-01057-A, (sak nr. 2005/554), straffesak, anke
Straffeloven § 272
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)

Rt-2005-926

Gussgard, Matningsdal, Oftedal Broch, Gjølstad og justitiarius Schei

Domfelte hadde i juli 2003 hentet sin nyinnkjøpte bil og ville prøve hva den var god for. Han fikk den opp i 180 km/t, men hadde redusert hastigheten til ca. 160 km/t da han kjørte inn i en sving. Her mistet han kontrollen over bilen og kjørte utfor veien. Bilen gikk rundt og kolliderte med et 60 km/t-skilt. Han kom nærmest uskadet fra ulykken, men bilen ble totalvrak.

Til politiet forklarte han at han hadde kjørt i 130 -140 km/t, men til forsikringsselskapet oppga han 100 km/t. I tingretten ble han dømt for uaktsom kjøring og for å ha kjørt for fort. Videre ble han dømt etter straffeloven § 272 første ledd for å ha oppgitt for lav fart i skademeldingsskjemaet i den hensikt å få en høyere erstatning enn han hadde krav på. For Høyesterett var spørsmålet om forsikringsbedrageriet skulle subsumeres under § 272 første ledd eller under annet ledd nr. 2, som har en lavere strafferamme.

Høyesterett la til grunn at § 272 første ledd omfatter de situasjoner der gjerningsmannen ikke har noe krav på dekning av tap som er eller angis å være oppstått. Det foreligger i realiteten ikke noe forsikringstilfelle. Bestemmelsens annet ledd nr. 2 derimot forutsetter at det foreligger et forsikringstilfelle og rammer de tilfelle der skadeoppgaven til forsikringsselskapet "står i påtakelig misforhold til skaden". Det forsikringsbedrageriet som saken gjaldt, måtte subsumeres under § 272 annet ledd nr. 2.

Subsumsjonsendringen medførte en reduksjon i straffen, som ble satt til fengsel i 75 dager.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen