Førarkortbeslag. Spørsmål om delvis ikraftsetjing av tingrettsdom

27.07.2005, HR-2005-01377-U, (sak nr. 2005/1016), straffesak, kjæremål
vegtrafikklova § 31 første leden mv.
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta

Matningsdal, Rieber-Mohn, Støle

Saka gjeld spørsmålet om delvis ikraftsetjing av ein tingrettsdom i ei straffesak. Spørsmålet var om ei avgjerd om tap av førerett var rettskraftig jamvel om delar av straffesaka var anka slik at lagmannsretten skulle prøva lovbruken under skuldspørsmålet for nokre av tiltalepostane i tingrettsdommen.

Utvalet gjorde gjeldande at dersom "anken over lovanvendelsen fører fram, følger det av § 348 annet ledd at retten skal fastsette ny straff for de forhold hvor domfellelsen blir stående. Et sentralt spørsmål i den sammenheng er om også tapet av føreretten kan prøves. Avgjørende i den sammenheng er om tap av førerett [.] er en egen ankegjenstand eller omfattes av en av de ankegrunnene som beskrives i § 314 første ledd nr. 2." Utvalet kom til at tap av førerett måtte høyra med til ankegrunnen "avgjørelse om straff eller annen rettsfølge som nevnt i § 2 første ledd nr. 1", jf. straffeprosesslova § 314 fyrste leden nr. 2. Omsynet til ei samla fastsetjing av konsekvensane av den straffbare handlinga var sentralt.

Les heile avgjerda

Til toppen