Besittelse og videreformidling av barnepornografi - straffutmåling

02.09.2005, HR-2005-01387-A, (sak nr. 2005/477), straffesak, anke
straffeloven § 204 første ledd bokstav d slik bestemmelsen lød førlovendringen 20.05.2005 nr. 29
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund) mot A (advokat Kjell Holst Sæther)

Rt-2005-1058

Bruzelius, Coward, Rieber-Mohn, Stabel, Schei

A var funnet skyldig i besittelse av barnepornografi i et meget betydelig omfang - til dels material av særlig grov art - og for videreformidling av deler av dette. Materialet viste seksuelle integritetskrenkelser overfor til dels meget små barn, og også grov fysisk mishandling av seksuell karakter av de samme barna. Materialet var blitt lastet ned fra internett i løpet av en tiårs periode. Selv om A ikke hele tiden hadde vært aktiv, hadde han spart tidligere nedlastet materiale. Han hadde også videreformidlet et stort antall bilder og fotografier etter å ha tilrettelagt det i kategorier, noe som gjorde det enklere for interesserte å finne frem til akkurat den type bilder de var ute. Han mottok tilsvarende bilder i vederlag.

I tingretten ble straffen satt til ubetinget fengsel i ett år og seks måneder, mens lagmannsretten satte straffen til fengsel i ni måneder, hvorav seks ble gjort betinget. Etter anke fra påtalemyndigheten kom Høyesterett til at straffen passende kunne settes til ubetinget fengsel i ett år. I domsgrunnene er det gitt en redegjørelse for tre tidligere tilsvarende saker, som dog ikke er så alvorlig som denne saken, og som gjelder forhold fra tiden før strafferammen ble økt fra to til tre år. I de tidligere sakene ble straffen satt til sju eller åtter måneders fengsel, men i alle tre sakene ble deler av straffen gjort betinget pga. lang saksbehandlingstid. Det forhold forelå ikke her. Det var anført personlige forhold, men Høyesterett uttalte at slike omstendigheter bare kan ha begrenset betydning. At han ved sin tilståelse hadde spart politiet for innsats og ressurser ble på den annen side vektlagt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen