Legemsfornærmelse - straffutmåling

13.09.2005, HR-2005-01449-A, (sak nr. 2005/802), straffesak, anke
straffeloven § 228, 1.ledd, jf. § 232 og strl. § 291 1.ledd
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Bjørn Enoksen Ristesund) mot A (advokat Odd Rune Torstrup)

Rt-2005-1096

Skoghøy, Rieber-Mohn, Bruzelius, Øie, Coward

Anken gjaldt straffutmålingen i en sak der de dominerende forhold var legemsfornærmelser begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Det sentrale spørsmål var om det av hensyn til domfeltes unge alder burde reageres med samfunnsstraff i stedet for fengsel.

Domfelte var dømt for tre legemsfornærmelser begått natt til 1. januar 2004 i X i Y og tre skadeverk begått natt til 16. januar 2004. Legemsfornærmelsene bestod i at han uten foranledning med kort tids mellomrom hadde angrepet tre asylsøkere. To av asylsøkerne hadde domfelte lagt i bakken og sparket, mens den tredje var blitt kastet over en benk. To av skadeverkene bestod i sprengning av postkasser, mens det tredje bestod i at domfelte hadde sprengt en fyverkerilignende rakett gjennom vinduet i --- asylmottak. Da legemsfornærmelsene ble begått, var domfelte knapt 17 år og elleve måneder.

På grunn av domfeltes unge alder hadde lagmannsretten idømt 70 timers samfunnsstraff, mens tingretten hadde fastsatt straffen til fengsel i 75 dager, hvorav 50 ble gjort betinget. Til tross for domfeltes unge alder fant Høyesterett at det av allmennpreventive grunner måtte reageres med fengselsstraff. Det ble vist til at selv om legemsfornærmelsene kanskje ikke var direkte rasistisk motivert, var de preget av antipati mot innvandrere og asylsøkere, som er en særlig utsatt gruppe i samfunnet.

Høyesterett fastsatte straffen i samsvar med tingrettens dom.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen